Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 4. septembra 2008

Zadeva F-147/06

Adriana Dragoman

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Splošni natečaj – Nepripustitev k ustnemu preizkusu“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Dragoman predlaga razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije splošnega natečaja EPSO/AD/44/06 za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev pravnikov lingvistov (AD 7) za romunski jezik z dne 27. oktobra 2006, s katero ji je bila dodeljena ocena 18/40 na pisnem preizkusu b), in razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije z dne 29. novembra 2006, s katero je bila zavrnjena njena zahteva za ponovno preučitev.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Natečaj – Natečajna komisija – Organizacija dela

2.      Uradniki – Natečaj – Natečajna komisija – Sestava – Usposobljenost članov za objektivno ocenitev preizkusov

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III, člen 3)

3.      Uradniki – Natečaj – Obveznost institucij Skupnosti, da vsem kandidatom zagotovijo miren in pravilen potek preizkusov

4.      Uradniki – Natečaj – Natečajna komisija – Zavrnitev prijave – Obveznost obrazložitve – Obseg – Spoštovanje tajnosti dela

(člen 253 ES; Kadrovski predpisi za uradnike, člen 25, drugi odstavek; Priloga III, člen 6)

5.      Uradniki – Natečaj – Ocena sposobnosti kandidatov – Diskrecijska pravica natečajne komisije – Odločba o nevpisu na seznam primernih kandidatov – Obveznost obrazložitve – Obseg

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III)

6.      Uradniki – Zaposlovanje – Pravila, ki se uporabljajo – Možnost sklicevanja na nacionalno pravo – Izključitev

1.      V nobeni določbi Kadrovskih predpisov ni prepovedano, da natečajna komisija uporabi francoščino kot delovni jezik.

(Glej točki 43 in 44.)

2.      Da bi bila natečajna komisija sklicana v skladu z določbami Kadrovskih predpisov in člena 3 Priloge III k tem predpisom, mora biti sestavljena tako, da se zagotovi objektivna presoja uspešnosti kandidatov na preizkusih glede na pričakovane poklicne sposobnosti.

Pravopisne in skladenjske napake, ki jih ocenjevalci naredijo v ocenjevalnem listu pisnega preizkusa, ob upoštevanju njihove narave in pritiskov, katerim so izpostavljeni člani natečajne komisije natečaja z veliko udeležbo, ne dovoljujejo, da se podvomi o strokovni usposobljenosti in objektivnosti članov natečajne komisije.

(Glej točki 49 in 52.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 13. september 2001, Svantesson in drugi proti Svetu, T‑160/99, RecFP, str. I-A-175 in II-799, točka 32.

3.      Institucije Skupnosti morajo v skladu z načeloma dobrega upravljanja in enakega obravnavanja vsem kandidatom na natečaju zagotoviti čim bolj miren in pravilen potek preizkusov. Uprava mora zato skrbeti za dobro organizacijo natečaja.

Vendar objava sestave natečajne komisije tri dni pred začetkom preizkusov namesto približno 15 dni prej, kot je določeno v obvestilu o natečaju, ne more povzročiti nezakonitosti odločbe natečajne komisije, da dodeli določeno oceno kandidatu, ki ne dokaže, da bi bila dobljena ocena lahko drugačna, če bi poznal sestavo natečajne komisije v roku, določenem v navedenem razpisu.

(Glej točke od 67 do 69.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 3. marec 1993, Delloye in drugi proti Komisiji, T-44/92, Recueil, str. II-221, točka 24; 9. november 1999, Papadeas proti Odboru regij, T‑102/98, RecFP, str. I-A-211 in II-1091, točka 68.

4.      Namen obveznosti obrazložitve odločbe, ki posega v položaj, določene v členu 253 ES in členu 25, drugi odstavek, Kadrovskih predpisov, je, po eni strani, zainteresirani osebi sporočiti potrebne podatke za ugotovitev, ali je odločba utemeljena, in, po drugi strani, omogočiti sodni nadzor te odločbe.

Kar zadeva odločbe, ki jih sprejme natečajna komisija, mora biti ta obveznost v skladu s spoštovanjem tajnosti, ki velja za njeno delo na podlagi člena 6 Priloge III h Kadrovskim predpisom. Ta tajnost je bila uvedena zaradi zagotavljanja neodvisnosti natečajnih komisij in objektivnosti njihovega dela, tako da se jih zavaruje pred vsemi zunanjimi posegi in pritiski, ne glede na to, ali prihajajo od same uprave Skupnosti, zainteresiranih kandidatov ali tretjih oseb. Spoštovanje te tajnosti zato preprečuje razkritje stališč posameznih članov komisij in vseh elementov, ki so jih obravnavali pri individualni ali primerjalni presoji kandidatov.

Ob upoštevanju tajnosti, ki velja za delo natečajne komisije, je sporočanje ocen, doseženih na različnih preizkusih, zadostna obrazložitev odločb natečajne komisije. Taka obrazložitev ne škodi pravicam kandidatov. Omogoča jim, da se seznanijo z vrednostno sodbo o svojih rezultatih in da po potrebi preverijo, da v resnici niso dosegli števila točk, zahtevanega v obvestilu o natečaju za pristop k nekaterim ali vsem preizkusom.

(Glej točke od 75 do 78.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. november 1981, Michel proti Parlamentu, 195/80, Recueil, str. 2861, točka 22; 4. julij 1996, Parlament proti Innamoratiju, C-254/95 P, Recueil, str. I‑3423, točki 23 in 24:

Sodišče prve stopnje: 23. januar 2003, Angioli proti Komisiji, T-53/00, RecFP, str. I-A-13 in II-73, točka 67; 27. marec 2003, Martínez Páramo in drugi proti Komisiji, T-33/00, RecFP, str. I-A-105 in II-541, točki 43 in 44; 19. februar 2004, Konstantopoulou proti Sodišču, T-19/03, RecFP, str. I-A-25 in II-107, točke 27, 32 in 33.

5.      Glede na široko diskrecijsko pravico, ki jo ima natečajna komisija pri ocenjevanju rezultatov preizkusov, ji v obrazložitvi odločbe, da kandidata ne pripusti k preizkusu, ni treba natančneje navesti odgovorov, ki so bili ocenjeni kot nezadostni, ali pojasniti, zakaj so bili ti odgovori ocenjeni kot nezadostni.

Zato izpolni svojo obveznost obrazložitve natečajna komisija, ki je kandidatu poslala oceno, ki jo je dobil na pisnem preizkusu, in izvod preizkusa ter ocenjevalni list v zvezi s tem preizkusom, iz katerega kandidat lahko ugotovi merila za ocenjevanje, ki jih je uporabila natečajna komisija, in se seznani z oceno kakovosti opravljenega preizkusa glede na parametre, ki so bili predhodno izbrani.

(Glej točke 79, 82 in 84.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: zgoraj navedena sodba Konstantopoulou proti Sodišču, točka 34.

6.      Za postopek zaposlovanja uradnikov Skupnosti veljajo samo določbe Kadrovskih predpisov in aktov, sprejetih za njihovo izvajanje. Kandidat se v teh okoliščinah zoper odločbo natečajne komisije ne more učinkovito sklicevati na to, da je natečajna komisija kršila nacionalno pravo.

(Glej točki 88 in 89.)