Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 11. septembrī

Lieta F‑127/07

Juana Maria Coto Moreno

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Atklāts konkurss – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Rakstveida un mutvārdu pārbaudījumu novērtēšana

Priekšmets: Prasība, kas iesniegta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru H. M. Koto Moreno [J. M. Coto Moreno] būtībā lūdz atcelt konkursa EPSO/AD/28/05 atlases komisijas 2007. gada 12. februāra lēmumu, ar ko tā ir atteikusies iekļaut viņas uzvārdu rezerves sarakstā, atzīt, ka kompetentajām iestādēm ir jāiekļauj viņas uzvārds minētajā rezerves sarakstā, un piespriest Komisijai samaksāt zaudējumu atlīdzību par viņai nodarīto profesionālo, finansiālo un morālo kaitējumu.

Nolēmums: Prasītājas prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Konkurss – Kandidātu spēju novērtējums

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 5. pants)

2.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Sēžu aizklātības ievērošana

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 6. pants)

1.      Vērtējumi, ko konkursa atlases komisija veic, izvērtējot kandidātu zināšanas un prasmes, nav pakļauti pārbaudei Kopienu tiesā. Tas neattiecas uz atzīmes atbilstību atlases komisijas rakstiskajam novērtējumam. Faktiski šī atbilstība, ar ko tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret kandidātiem, ir viens no noteikumiem, kas reglamentē atlases komisijas darbu un kura ievērošana ir jāpārbauda tiesai. Turklāt atzīmes atbilstību rakstiskajam novērtējumam Kopienu tiesā var pārbaudīt neatkarīgi no atlases komisijas veiktā kandidātu snieguma novērtējuma pārbaudes, kuru Kopienu tiesa atsakās veikt, ja vien atbilstības pārbaude aprobežojas ar to, ka tiek pārbaudīta acīmredzamas nesaderības neesamība. Tieši tādēļ Kopienu tiesai ir jāpārbauda, vai, ņemot vērā rakstu darba novērtējuma veidlapā norādīto rakstisko vērtējumu, atlases komisija, piešķirot šim rakstu darbam atzīmi, nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

Tas, ka kandidāts ir saņēmis minimālo atzīmi, kas viņam ļauj piedalīties mutiskajā pārbaudījumā, lai gan viņa atbildes rakstiskajā pārbaudījumā kopumā tikušas atzītas par vairāk nekā apmierinošām, nenorāda uz acīmredzamu atzīmes nesaderību ar rakstisko novērtējumu. Līdz ar to, salīdzinot ieinteresētās personas rakstu darbam piešķirto atzīmi un rakstisko vērtējumu, ko atlases komisija piešķīrusi šim rakstu darbam, nav iespējams secināt, ka ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā.

(skat. 33., 34. un 38. punktu)

2.      Atlases komisijas pienākumam norādīt lēmuma pamatojumu, pirmkārt, ir jābūt saderīgam ar atlases komisijas sēžu aizklātību. Šīs aizklātības nodrošināšana liedz izpaust atsevišķu atlases komisijas locekļu viedokli vai izpaust jebkādu informāciju, kas saistīta ar personiska rakstura vai salīdzinošu novērtējumu saistībā ar kandidātiem. Otrkārt, pienākums norādīt pamatojumu nedrīkst pārmērīgi apgrūtināt atlases komisiju un personāla administrācijas darbu. Tieši tādēļ konkursos, kuros ir liels dalībnieku skaits, paziņojums par dažādos pārbaudījumos iegūtajām atzīmēm ir pietiekošs atlases komisijas lēmuma pamatojums attiecībā uz katru kandidātu.

(skat. 55.–57. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1980. gada 28. februāris, 89/79 Bonu/Padome, Recueil, 553. lpp., 6. punkts; 1996. gada 4. jūlijs, C‑254/95 P Parlaments/Innamorati, Recueil, I‑3423. lpp., 24. un 31. punkts; 2008. gada 28. februāris, C‑17/07 P Neirinck/Komisija, Krājumā nav publicēts, kopsavilkums – Krājums, I‑36.* lpp., 58. punkts.