Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 11. septembra 2008

Vec F‑127/07

Juana Maria Coto Moreno

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Verejné výberové konanie – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Hodnotenie písomných a ústnych skúšok“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. M. Coto Moreno navrhuje v podstate zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/28/05 z 12. februára 2007 o nezapísaní žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov uvedeného výberového konania, rozhodnúť, že príslušné orgány majú zapísať jej meno do zoznamu úspešných uchádzačov a zaviazať Komisiu na zaplatenie náhrady za odbornú, finančnú a nemajetkovú ujmu, ktorá jej udajne vznikla

Rozhodnutie: Žaloba žalobkyne sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Posúdenie spôsobilosti uchádzačov

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 5)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Dodržanie tajnosti rokovania

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 6)

1.      Posúdenia, ktoré výberová komisia výberového konania vykonáva, keď hodnotí vedomosti a schopnosti uchádzačov, sú vyňaté spod kontroly súdom Spoločenstva. To neplatí, ak ide o zhodu číselnej známky so slovnými posúdeniami výberovej komisie. Táto zhoda, ktorá je zárukou rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi, je totiž jedným z pravidiel, ktoré upravujú prácu výberovej komisie, ktorých dodržiavanie prislúcha súdu overiť. Navyše zhoda číselnej známky a slovného posúdenia môže byť zo strany súdu predmetom nezávislej kontroly posúdenia výkonov uchádzačov vykonaného výberovou komisiou, ktorú súd Spoločenstva odmieta vykonať, iba ak sa kontrola zhody obmedzuje na overenie neexistencie zjavného nesúladu. Práve z tohto dôvodu prislúcha súdu Spoločenstva overiť, či sa s prihliadnutím na slovné posúdenie zapísané na hodnotení skúšky výberová komisia nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia pri stanovení známky za túto skúšku.

Skutočnosť, že uchádzač dosiahol minimálnu známku, ktorá mu umožňuje dostaviť sa na ústnu skúšku, aj keď jeho písomné odpovede boli celkovo považované za viac než dostatočné, sa nepovažuje za zjavnú nezhodu medzi známkou a slovným posúdením. V dôsledku toho sa z porovnania medzi známkou udelenou za písomnú skúšku dotknutej osoby a slovnými posúdeniami výberovej komisie za túto skúšku nemôže vyvodiť zjavne nesprávne posúdenie.

(pozri body 33, 34 a 38)

2.      Povinnosť odôvodnenia rozhodnutia výberovej komisie musí byť na jednej strane zladená s tajnosťou jej rokovaní. Zachovanie tejto tajnosti bráni tak zverejneniu postojov zaujatých jednotlivými členmi výberových komisií, ako aj odhaleniu akejkoľvek skutočnosti, ktorá súvisí s posúdeniami osobnej alebo porovnávacej povahy týkajúcimi sa uchádzačov. Na druhej strane je potrebné, aby povinnosť odôvodnenia nadmerne nezaťažovala činnosť výberových komisií a prácu orgánov riadenia zamestnancov. Práve z tohto dôvodu vo výberovom konaní s veľkým počtom účastníkov predstavuje oznámenie známok dosiahnutých v rôznych skúškach dostatočné odôvodnenie rozhodnutí prijatých výberovou komisiou vo vzťahu ku každému uchádzačovi.

(pozri body 55 – 57)

Odkaz:

Súdny dvor: 28. februára 1980, Bonu/Rada, 89/79, Zb. s. 553, bod 6; 4. júla 1996, Parlament/Innamorati, C‑254/95 P, Zb. s. I‑3423, body 24 a 31; 28. februára 2008, Neirinck/Komisia, C‑17/07 P, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 58