Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

PERSONALDOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 11 september 2008

Mål F-127/07

Juana Maria Coto Moreno

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Personalmål – Tjänstemän – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte föra upp en person på förteckningen över godkända sökande – Bedömning av det skriftliga och det muntliga provet”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, i vilken Juana Maria Coto Moreno i huvudsak har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 12 februari 2007 avseende uttagningsprov EPSO/AD/28/05 att inte föra upp henne på förteckningen över godkända sökande, fastställa att de behöriga myndigheterna ska föra upp henne på förteckningen över godkända sökande och förplikta kommissionen att betala skadestånd för den skada som hon har lidit i sin karriär samt för ekonomisk och ideell skada.

Avgörande: Sökandens talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Utvärdering av provdeltagarnas lämplighet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 5)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Iakttagande av kravet på att uttagningskommitténs arbete ska vara hemligt

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 6)

1.      Gemenskapsdomstolarnas prövningsrätt omfattar inte bedömningar som en uttagningskommitté gör vid utvärderingen av provdeltagarnas kunskaper och lämplighet. Detta gäller emellertid inte överensstämmelsen mellan poängtalet och uttagningskommitténs skriftliga bedömning. Denna överensstämmelse, som garanterar likabehandling av provdeltagarna, omfattas av bestämmelserna om uttagningskommitténs arbete, vars efterlevnad det ankommer på gemenskapsdomstolarna att pröva. Överensstämmelsen mellan poängtalet och den skriftliga bedömningen kan dessutom prövas av gemenskapsdomstolarna oberoende av en prövning av uttagningskommitténs bedömning av provdeltagarnas prestationer, vilken gemenskapsdomstolarna inte har rätt att göra, förutsatt att prövningen av överensstämmelsen begränsas till att fastställa att det inte föreligger en uppenbar brist på överensstämmelse. Därför ankommer det på gemenskapsdomstolarna att, med beaktande av den skriftliga bedömningen på utvärderingsblanketten avseende ett skriftligt prov, pröva huruvida uttagningskommittén hade gjort en uppenbart oriktig bedömning när den fastställde resultatet på provet.

Den omständigheten att en provdeltagare har erhållit det lägsta godkända resultatet för att kunna gå vidare till det muntliga provet, trots att dennes sammantagna skriftliga svar hade bedömts vara mer än tillräckliga, innebär inte att det finns en uppenbar brist på överensstämmelse mellan resultatet och den skriftliga bedömningen. Man kan således inte, på grundval av en jämförelse av det resultat som sökanden tilldelades på det skriftliga provet och uttagningskommitténs skriftliga bedömning av provet, dra slutsatsen att det föreligger en uppenbart oriktig bedömning.

(se punkterna 33, 34 och 38)

2.      En uttagningskommittés skyldighet att motivera ett beslut måste vägas mot det sekretesskrav som omgärdar kommitténs arbete. Denna sekretess hindrar spridning såväl av uttagningskommitténs medlemmars individuella ställningstaganden som av alla uppgifter som rör bedömningar som är personliga eller jämförande avseende provdeltagarna. Vidare är det viktigt att motiveringsskyldigheten inte på ett orimligt sätt betungar uttagningskommitténs förfaranden och personaladministrationens arbete. Vid ett uttagningsprov med ett stort antal deltagare utgör därför en underrättelse om de provresultat som har erhållits i olika delprov en tillräcklig motivering av uttagningskommitténs beslut.

(se punkterna 55–57)

Hänvisning till

Domstolen: 28 februari 1980, Bonu mot rådet, 89/79, REG 1980, s. 553, punkt 6; 4 juli 1996, parlamentet mot Innamorati, C‑254/95 P, REG 1996, s. I‑3423, punkterna 24 och 31; 28 februari 2008, Neirinck mot kommissionen, C‑17/07 P, REG 2008, s. I‑0000, punkt 58