Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (esimene koda)

9. juuli 2008

Kohtuasi F‑89/07

Jan Kuchta

versus

Euroopa Keskpank

Avalik teenistus – EKP töötajad – Töötasude ja hüvitiste iga-aastane ümberhindamine – 2006. aasta hindamine – Isikuandmete kaitse – Karjäärile kahjuks tulevad kommentaarid – Pädevus

Ese:      EÜ asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36.2 alusel esitatud hagi, millega EKP töötaja J. Kuchta palub esiteks mõista EKP‑lt välja mittevaraline kahju, mille viimane tekitas talle sellega, et edastas 2006. aasta hindamisaruande tervikuna tema ülemusele uues teenistusüksuses, kuhu ta määrati 2007. aasta alguses, ning teiseks tühistada otsuse, millega nähti ette tema individuaalne töötasu tõus 1. jaanuarist 2007.

Otsus: Tühistada EKP otsus, millega nähti ette hageja individuaalne töötasu tõus 1. jaanuarist 2007. Jätta ülejäänud nõuded rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja EKP‑lt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Institutsioonide lepinguväline vastutus – Sümboolse hüvitise nõue

2.      Euroopa ühendused – Ühenduste institutsioonid ja organid – Pädevuste teostamine – Delegeerimine – Tingimused – Euroopa Keskpank

(Protokoll Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanka põhikirja kohta, artiklid 12.3 ja 36.1; Euroopa Keskpanga juhatuse kodukord, artikkel 5; Euroopa Keskpanga personali teenistustingimused, I lisa punkt 6)

1.      Sümboolse väärtusega hüvitise nõudmine ei vabasta ametnikku kohustusest tõendada kahju kandmist.

(vt punkt 36)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. mai 1976, kohtuasi 26/74: Roquette Frères vs. komisjon (EKL 1976, lk 677, punkt 24).

2.      Võimu delegeerimisel ühenduste institutsioonide või ametite vahel peab volitav asutus isegi siis, kui ta on pädev oma võimu delegeerima, vastu võtma sõnaselge otsuse võimu üleandmise kohta ja delegatsioon tohib puudutada ainult selgelt kindlaks määratud rakenduspädevust. Kuigi Euroopa Keskpanga juhatus võib Euroopa Keskpanga personali teenistustingimuste I lisa punkti 6 alusel individuaalse töötasu tõusu kindlaks määramist delegeerida, on Euroopa Keskpanga juhatuse asemel mõne teise organi tehtud sellekohane otsus juhul, kui asjaomase võimu teostamist ei ole delegeeritud, võetud vastu ebapädeva organi poolt ja tuleb seetõttu tühistada.

Juhatuse võimetusega määrata kindlaks nii individuaalse töötasu tõusu üle otsustaja kui organ, kellele selle üle otsustamise võim on delegeeritud, rikutakse personalijuhtimise valdkonna hea halduse eeskirju, mis näevad ette, et pädevuste jagamine ühenduste institutsioonide vahel peab olema selgelt kindlaks määratud ja teave selle kohta nõuetekohaselt avaldatud. Sellega seoses ei ole Euroopa Keskpanga organid sugugi teistsuguses olukorras kui ühenduste teiste ametite ja institutsioonide juhatuste organid suhetes oma teenistujatega.

(vt punktid 53, 54, 59 ja 61–63)

Viited:

Euroopa Kohus: 14. oktoober 2004, kohtuasi C‑409/02 P: Pflugradt vs. EKP (EKL 2004, lk I‑9873, punkt 37); 26. mai 2005, kohtuasi C‑301/02 P: Tralli vs. EKP (EKL 2005, lk I‑4071, punkt 43).