Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2008

Asia F-89/07

Jan Kuchta

vastaan

Euroopan keskuspankki

Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Palkkojen ja palkkioiden vuosittainen uudelleenarviointi – Vuoden 2006 arviointikierros – Henkilötietojen suoja – Uraa vahingoittavat huomautukset – Toimivalta

Aihe: EY:n perustamissopimuksen liitteenä olevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa EKP:n henkilöstöön kuuluva Kuchta vaatii virkamiestuomioistuinta ensinnäkin velvoittamaan EKP:n korvaamaan henkisen kärsimyksen, jota hänelle on aiheutunut, kun hänestä vuoden 2006 arviointikierrokselle laadittu arviointikertomus on toimitettu kokonaisuudessaan hänen esimiehelleen uudessa yksikössä, johon hänet siirrettiin vuoden 2007 alussa, ja toiseksi kumoamaan päätöksen, jolla vahvistettiin hänelle 1.1.2007 myönnetty henkilökohtainen palkankorotus.

Ratkaisu: EKP:n päätös, jolla vahvistettiin kantajalle 1.1.2007 myönnetty henkilökohtainen palkankorotus, kumotaan. Kanteen vaatimukset hylätään muilta osin. EKP velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sopimussuhteen ulkopuolinen toimielinten vastuu – Symbolisen korvauksen vaatiminen

2.      Euroopan yhteisöt – Yhteisön toimielimet ja elimet – Toimivallan käyttö – Delegoitu toimivalta – Toimivallan delegoinnin edellytykset – Euroopan keskuspankki

(Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 12.3 ja 36.1 artikla; Euroopan keskuspankin johtokunnan työjärjestyksen 5 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen liitteessä I oleva 6 kohta)

1.      Se, että virkamies on esittämänsä korvausvaatimuksen yhteydessä vaatinut symbolista korvausta, ei vapauta häntä esittämästä pitäviä todisteita kärsitystä vahingosta.

(ks. 36 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 26/74, Roquette Frères v. komissio, 21.5.1976 (Kok. 1976 s. 677, 24 kohta).

2.      Kun on kyse valtuuksien delegoimisesta yhteisön toimielinten tai elinten sisällä, delegoivan viranomaisen on tehtävä nimenomainen päätös niiden siirrosta, vaikka sillä olisi toimivalta delegoida valtuuksiaan, ja delegointi voi koskea vain täsmällisesti määriteltyjä täytäntöönpanovaltuuksia. Näin ollen vaikka Euroopan keskuspankki voi pankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen liitteessä I olevan 6 kohdan nojalla delegoida henkilökohtaisten palkankorotusten määrittämistä koskevan toimivallan, jos tällaisen päätöksen on tehnyt muu viranomainen kuin johtokunta ilman tätä koskevaa delegointia, sen on tehnyt viranomainen, joka ei ole toimivaltainen, mistä syystä se on kumottava.

Lisäksi se, että on mahdotonta määrittää sekä henkilökohtaista palkankorotusta koskevan päätöksen tekijä että viranomainen, jolle katsotaan annetun tätä koskeva toimivalta johtokunnan suorittamalla delegoinnilla, on ristiriidassa hyvää henkilöstöhallintoa koskevien sääntöjen kanssa, sillä niissä edellytetään muun muassa, että toimivallan jako yhteisön toimielimen sisällä määritellään selvästi ja julkaistaan asianmukaisesti. EKP:n elimet ovat tältä osin tilanteessa, joka ei millään tavalla eroa tilanteesta, jossa yhteisön muiden toimielinten ja elinten johtoelimet ovat toimihenkilöidensä työsuhteiden osalta.

(ks. 53, 54, 59 ja 61–63 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C-409/02 P, Pflugradt v. EKP, 14.10.2004 (Kok. 2004, s. I‑9873, 37 kohta); asia C-301/02 P, Tralli v. EKP, 26.5.2005 (Kok. 2005, s. I‑4071, 43 kohta).