Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. liepos 9 d.

Byla F‑89/07

Jan Kuchta

prieš

Europos centrinį banką

„Viešoji tarnyba – ECB personalas – Kasmetinis darbo užmokesčio ir priedų perskaičiavimas – Vertinimas už 2006 metus – Asmens duomenų apsauga – Karjerai kenkiantys komentarai – Jurisdikcija“

Dalykas: Pagal prie EB sutarties pridėto Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 36 straipsnio 2 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo J. Kuchta, ECB darbuotojas, prašo, pirma, nurodyti ECB atlyginti neturtinę žalą, padarytą dėl to, kad jo vadovui naujoje tarnyboje, į kurią jis buvo paskirtas 2007 metų pradžioje, buvo pateikta visa jo 2006 m. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita, ir, antra, panaikinti sprendimą, kuriuo nustatomas individualus jo darbo užmokesčio padidinimas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Sprendimas: Panaikinti ECB sprendimą, kuriuo nustatomas individualus ieškovo darbo užmokesčio padidinimas nuo 2007 m. sausio 1 d. Atmesti likusius ieškinio reikalavimus. ECB padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Deliktinė institucijų atsakomybė – Prašymas, kuriuo siekiama gauti simbolinį žalos atlyginimą

2.      Europos Bendrijos – Bendrijų institucijos ir įstaigos – Kompetencijų įgyvendinimas – Įgaliojimų perdavimas – Sąlygos – Europos centrinis bankas

(Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 12 straipsnio 3 dalis ir 36 straipsnio 1 dalis; Europos centrinio banko vykdomosios valdybos vidaus taisyklių 5 straipsnis; Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų I priedo 6 punktas)

1.      Pareigūnui pateikus prašymą atlyginti žalą, aplinkybė, kad jis prašė simbolinio žalos atlyginimo, neatleidžia jo nuo pareigos pateikti patirtą žalą patvirtinančių įrodymų.

(žr. 36 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1976 m. gegužės 21 d. Sprendimo Roquette Frères prieš Komisiją, 26/74, Rink. p. 677, 24 punktas.

2.      Kalbant apie įgaliojimų perdavimą Bendrijos institucijų arba organų viduje, reikia pažymėti, kad net jei įgaliojantis organas turi teisę perduoti savo įgaliojimus, jis privalo juos perduoti priimdama aiškų sprendimą; be to, galima perduoti tik aiškiai apibrėžtus vykdomuosius įgaliojimus. Todėl nors Europos centrinio banko vykdomoji valdyba gali, remdamasi Banko personalo įdarbinimo sąlygų I priedo 6 punktu, perduoti įgaliojimus nustatyti individualius darbo užmokesčio padidinimus, atitinkami sprendimai, kuriuos priėmė ne vykdomoji valdyba, bet kitas organas, kuriam atitinkami įgaliojimai nebuvo perduoti, yra priimti nekompetentingo organo, todėl turi būti panaikinti.

Be to, tai, kad neįmanoma nustatyti, kas priėmė sprendimą dėl individualus darbo užmokesčio padidinimo ir koks organas laikytinas turėjusiu teisę tai padaryti Vykdomajai valdybai perdavus įgaliojimus, pažeidžia gero administravimo taisykles, susijusias su personalo valdymu, kuriomis reikalaujama, kad Bendrijos institucijos viduje įgaliojimų paskirstymas būtų aiškiai apibrėžtas ir tinkamai paskelbtas. Šiuo atžvilgiu Europos centrinio banko organai santykių su savo tarnautojais atžvilgiu yra tokioje padėtyje, kuri visiškai nesiskiria nuo kitų Bendrijų įstaigų ar institucijų valdymo organų padėties.

(žr. 53, 54, 59 ir 61–63 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. spalio 14 d. Sprendimo Pflugradt prieš ECB, C‑409/02 P, Rink. p. I‑9873, 37 punktas; 2005 m. gegužės 26 d. Sprendimo Tralli prieš ECB, C‑301/02 P, Rink. p. I‑4071, 43 punktas.