Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2008. gada 9. jūlijā

Lieta F‑89/07

Jan Kuchta

pret

Eiropas Centrālo banku

Civildienests – ECB darbinieki – Darba algu un piemaksu ikgadējā pārskatīšana – 2006. gada novērtējums – Personas datu aizsardzība – Karjeras attīstību apdraudoši komentāri – Kompetence

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas (turpmāk tekstā – “ECB”) Statūtiem, kas pievienots EK līgumam, 36. panta 2. punktu un kurā ECB darbinieks J. Kuhta [J. Kuchta] lūdz, pirmkārt, piespriest ECB atlīdzināt morālo kaitējumu, ko ECB radījusi, pilnā apmērā nosūtot viņa karjeras attīstības ziņojumu par 2006. gadu viņa priekšniekam jaunajā dienesta vietā, kurā viņš sāka strādāt 2007. gada sākumā, un, otrkārt, atcelt lēmumu, ar kuru noteikts viņa darba algas individuālais palielinājums, sākot no 2007. gada 1. janvāra.

Nolēmums: Atcelt ECB lēmumu, ar kuru noteikts prasītāja darba algas individuālais palielinājums, sākot no 2007. gada 1. janvāra. Prasību pārējā daļā noraidīt. ECB atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Iestāžu ārpuslīgumiskā atbildība – Lūgums piešķirt simbolisku kompensāciju

2.      Eiropas Kopienas – Kopienu iestādes un organizācijas – Pilnvaru īstenošana – Deleģēšana – Nosacījumi – Eiropas Centrālā banka

(Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 12. panta 3. punkts un 36. panta 1. punkts; Eiropas Centrālās bankas valdes reglamenta 5. pants; Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības I pielikuma 6. punkts)

1.      Ierēdņa celtas prasības atlīdzināt kaitējumu ietvaros apstāklis, ka šis ierēdnis ir lūdzis piešķirt simbolisku kompensāciju, neatbrīvo to no pienākuma iesniegt pārliecinošus pierādījumus par nodarīto kaitējumu.

(skat. 36. punktu)

Atsauce:

Tiesa: 1976. gada 21. maijs, 26/74 Roquette Frères/Komisija, Recueil, 677. lpp., 24. punkts.

2.      Pilnvaru deleģēšanas Kopienu iestādes vai organizācijas ietvaros gadījumā deleģējumu piešķīrušajai institūcijai, pat ja tai ir tiesības deleģēt savas pilnvaras, ir jāpieņem tiešs lēmums par šo pilnvaru nodošanu un šis deleģējums var attiekties vienīgi uz precīzi noteiktām izpildes pilnvarām. Līdz ar to, kaut arī Eiropas Centrālas bankas valde saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības I pielikuma 6. punktu var deleģēt pilnvaras noteikt darba algas individuālo palielinājumu, šajā sakarā pieņemts lēmums, ko, nepastāvot attiecīgam pilnvarojumam, ir pieņēmusi cita vadības institūcija, nevis valde, ir uzskatāms par tādu, ko pieņēmusi institūcija, kurai nav attiecīgas kompetences, un tādējādi ir atceļams.

Turklāt gadījumā, ja nav iespējams noteikt nedz lēmuma par darba algas individuālo palielinājumu pieņēmēju, nedz attiecīgo vadības institūciju, kuru šajā sakarā ir pilnvarojusi valde, tiek pārkāpti labas pārvaldības principi personāla vadības jomā, no kuriem it īpaši izriet, ka kompetences sadalījumam Kopienas iestādes ietvaros ir jābūt skaidri noteiktam un atbilstoši publiskotam. Šajā ziņā Eiropas Centrālas bankas vadības institūciju situācija neatšķiras no tās, kādā ir citu Kopienas iestāžu un struktūru vadība attiecībās ar saviem darbiniekiem.

(skat. 53., 54., 59. un 61.–63. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 2004. gada 14. oktobris, C‑409/02 P Pflugradt/ECB, Krājums, I‑9873. lpp., 37. punkts; 2005. gada 26. maijs, C‑301/02 P Tralli/ECB, Krājums, I‑4071. lpp., 43. punkts.