Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

PERSONALDOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 9 juli 2008

Mål F-89/07

Jan Kuchta

mot

Europeiska centralbanken

”Personalmål – Anställda vid EBC – Årlig justering av löner och premier – Bedömningsåret 2006 – Skydd för personuppgifter – Kommentarer som inverkar menligt på karriären – Behörighet ”

Saken: Talan, väckt med stöd av artikel 36.2 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till EG‑fördraget, varigenom Jan Kuchta, anställd vid ECB, yrkar dels att ECB ska förpliktas att utge ersättning för den ideella skada som ECB orsakat honom genom att överlämna hela hans betygsrapport för år 2006 till hans överordnade på den nya avdelning han förflyttats till i början av år 2007, dels ogiltigförklaring av beslutet om fastställande av hans personliga löneökning av den 1 januari 2007.

Avgörande: Beslutet om fastställande av sökandens personliga löneökning av den 1 januari 2007 ogiltigförklaras. Övriga yrkanden ogillas. ECB ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Institutionernas utomobligatoriska skadeståndsansvar – Yrkande om symbolisk ersättning

2.      Europeiska gemenskaperna — Gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan — Utövande av behörighet — Delegering — Villkor — Europeiska centralbanken

(Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, artiklarna 12.3 och 36.1, arbetsordningen för Europeiska centralbankens direktion, artikel 5, anställningsvillkor för personalen vid Europeiska centralbanken bilaga I, punkt 6)

1.      Att en tjänsteman inom ramen för ett skadeståndsyrkande yrkar en symbolisk ersättning befriar inte denne från skyldigheten att anföra övertygande bevisning för den lidna skadan.

(se punkt 36)

Hänvisning till

Domstolen: 21 maj 1976, Roquette Frères mot kommissionen, 26/74, REG 1976, s. 677, punkt 24

2.      Vid delegering av befogenheter inom gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan ska den delegerande myndighet som har bemyndigats att delegera sin befogenhet fatta ett uttryckligt beslut om överförande av befogenheterna, och delegeringen får endast avse exakt definierade genomförandebefogenheter. Även om direktionen vid Europeiska centralbanken enligt artikel 6 i bilaga I till anställningsvillkoren för bankens personal får delegera befogenheten att fastställa individuella lönehöjningar, har ett beslut som fattats av ett annat organ än direktionen, utan att delegering i detta avseende har skett, fattats av ett obehörigt organ och ska därför ogiltigförklaras.

En omöjlighet att fastställa såväl vem som fattat ett beslut om individuell löneökning som vilken myndighet som borde varit behörig i detta avseende genom delegering från direktionen strider mot reglerna om god förvaltning i personalfrågor. Dessa regler förutsätter bland annat att behörighetsfördelningen inom en gemenskapsinstitution är tydligt definierad och publicerad i vederbörlig ordning. Härav följer att när Europeiska centralbankens styrande organ utövar denna rätt befinner de sig inte på något sätt i en situation som skiljer sig från den som de styrande organen i de andra gemenskapsorganen och gemenskapsinstitutionerna befinner sig i förhållande till sina anställda.

(se punkterna 53, 54, 59 och 61–63)

Hänvisning till

Domstolen: 14 oktober 2004, Pflugradt mot ECB, C‑409/02 P, REG 2004, s. I‑9873, punkt 37; 26 maj 2005, Tralli mot ECB, C‑301/02 P, REG 2005, s. I‑4071, punkt 43