Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

3. juuli 2008

Kohtuasi F‑52/08 R

Wolfgang Plasa

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Taotlus üleviimise otsuse kohaldamise peatamiseks – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      EÜ artikli 242, EÜ artikli 243, EA artikli 157 ja EA artikli 158 alusel esitatud hagi, millega W. Plasa palub peatada komisjoni sellise 8. mai 2008. aasta otsuse kohaldamine, millega ta viidi teenistuse huvides üle Brüsselisse (Belgia) alates 1. augustist 2008.

Otsus: Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Oluline ja hüvitamatu kahju

(EÜ artikkel 242; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

Ajutiste meetmete kohaldamise menetluse eesmärk ei ole tagada kahju hüvitamine, vaid tagada põhimenetluses langetatava otsuse täielik toime. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad taotletavad meetmed olema kiireloomulised selles mõttes, et hageja huvidele tekkida võiva olulise ja hüvitamatu kahju vältimiseks on vajalik, et need võetaks ja nende mõju avalduks juba enne otsuse langetamist põhimenetluses. Ajutiste meetmete kohaldamist taotlev pool peab tõendama, et ta ei saa oodata põhimenetluse lõpuni ilma, et talle selline kahju tekiks.

Sellega seoses ei tekita ametnikule kahju asjaolu, et teda lõpuks ei nimetatud ametisse, mis vastaks tema ametialastele püüdlustele. Ametisse nimetamise kohta teeb teenistuse huvides otsuse ametisse nimetav asutus ning ametnikul ei ole subjektiivset õigust konkreetsele ametikohale nimetamisele. Ametnikul on õigus üksnes tema palgaastmele vastavale ametikohale.

(vt punktid 34 ja 35)

Viited:

Euroopa Kohus: 25. märts 1999, kohtuasi C‑65/99 P(R): Willeme vs. komisjon (EKL 1999, lk I‑1857, punkt 62).

Esimese Astme Kohus: 10. september 1999, kohtuasi T‑173/99 R: Elkaïm ja Mazuel vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑155 ja II‑811, punkt 25); 19. detsember 2002, kohtuasi T‑320/02 R: Esch-Leonhardt jt vs. EKP (EKL AT 2002, lk I‑A‑325 ja II‑1555, punkt 27).