Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

CIVILDIENESTA TIESAS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2008. gada 3. jūlijā

Lieta F‑52/08 R

Wolfgang Plasa

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Pagaidu noregulējuma tiesvedība – Pieteikums apturēt lēmuma par iecelšanu no jauna amatā piemērošanu – Steidzamība – Neesamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 242. un 243. pantu un EAEKL 157. un 158. pantu un ar kuru V. Plaza [W. Plasa] lūdz apturēt Komisijas 2008. gada 8. maija lēmuma, ar kuru dienesta interesēs viņš no jauna tiek iecelts amatā Briselē (Beļģija), sākot no 2008. gada 1. augusta, piemērošanu.

Nolēmums: Lūgumu par pagaidu noregulējumu noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Noteikšanas nosacījumi – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums

(EKL 242. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 102. panta 2. punkts)

Pagaidu noregulējuma tiesvedības mērķis ir nevis nodrošināt kaitējuma atlīdzināšanu, bet gan nodrošināt pilnīgu sprieduma pēc būtības efektivitāti. Lai sasniegtu šo pēdējo mērķi, prasītajiem pasākumiem ir jābūt steidzamiem tādā nozīmē, ka, lai novērstu būtisku un neatgriezenisku kaitējumu prasītāja interesēm, tie ir jānosaka un to iedarbībai jāizpaužas pirms nolēmuma pieņemšanas pamata tiesvedībā. Lietas dalībniekam, kas iesniedz pieteikumu par pagaidu pasākumu noteikšanu, ir jāiesniedz pierādījumi, ka tas nevar gaidīt pamata tiesvedības iznākumu, neciešot šāda veida kaitējumu.

Šajā ziņā ierēdnim, neiegūstot tā profesionālajām vēlmēm atbilstošu amatu, netiek nodarīts kaitējums. Par iecelšanu amatā iecēlējinstitūcija lemj dienesta interesēs, un ierēdnim nav subjektīvu tiesību uz iecelšanu noteiktā amatā. Ierēdnim ir tikai tiesības uz amatu, kas atbilst viņa pakāpei.

(skat. 34. un 35. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1999. gada 25. marts, C‑65/99 P(R) Willeme/Komisija, Recueil, I‑1857. lpp., 62. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 10. septembris, T‑173/99 R Elkaïm un Mazuel/Komisija, Recueil FP, I‑A‑155. un II‑811. lpp., 25. punkts; 2002. gada 19. decembris, T‑320/02 R Esch‑Leonhardt u.c./ECB, Recueil FP, I‑A‑325. un II‑1555. lpp., 27. punkts.