Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 3 lipca 2008 r.

Sprawa F-52/08 R

Wolfgang Plasa

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Postępowanie w sprawie zastosowania środków tymczasowych – Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji o przeniesieniu z urzędu – Pilny charakter – Brak

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 242 WE, 243 WE, 157 EWEA i 158 EWEA, w której W. Plasa żąda zawieszenia decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. o jego przeniesieniu z urzędu z dniem 1 sierpnia 2008 r. do Brukseli (Belgia), w interesie służby.

Orzeczenie: Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania –Przesłanki zastosowania – Poważna i nieodwracalna szkoda

(art. 242 WE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 102 § 2)

Celem postępowania w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych nie jest zagwarantowanie naprawienia szkody, lecz zapewnienie pełnej skuteczności wyroku co do istoty sprawy. Aby cel ten został osiągnięty, żądane środki muszą być niecierpiące zwłoki, w tym znaczeniu, że zastosowanie tych środków i wywarcie przez nie skutku przed ogłoszeniem wyroku w postępowaniu głównym jest niezbędne dla uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody dla interesów skarżącego. Do strony wnoszącej o zastosowanie środków tymczasowych należy wykazanie, że nie może oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu głównym bez poniesienia szkody tego rodzaju.

W tym względzie okoliczność, że urzędnik nie został przeniesiony na stanowisko odpowiadające jego aspiracjom zawodowym, nie może powodować jego szkody. O przeniesieniu z urzędu decyduje bowiem organ powołujący w interesie służby, a urzędnik nie ma roszczenia o zatrudnienie na konkretnym stanowisku. Urzędnik ma jedynie prawo do zatrudnienia na stanowisku odpowiadającym jego grupie zaszeregowania.

(zob. pkt 34, 35)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑65/99 P(R) Willeme przeciwko Komisji, 25 marca 1999 r., Rec. s. I‑1857, pkt 62

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑173/99 R Elkaïm i Manuel przeciwko Komisji, 10 września 1999 r., RecFP s. I‑A‑155, II‑811, pkt 25; sprawa T‑320/02 R Esch‑Leonhardt i in. przeciwko EBC, 19 grudnia 2002 r., RecFP s. I‑A‑325, II‑1555, pkt 27