Language of document : ECLI:EU:F:2008:98

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 10. júla 2008

Vec F‑61/06

Cathy Sapara

proti

Eurojust

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Prijatie do zamestnania – Skúšobná doba – Predĺženie skúšobnej doby – Prepustenie na konci skúšobnej doby – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obranu – Zjavne nesprávne posúdenie – Morálne obťažovanie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou C. Sapara navrhuje zrušiť rozhodnutie Eurojust-u zo 6. júla 2005, ktorým bola prepustená po ukončení skúšobnej doby, nariadiť jej opätovné dosadenie do Eurojust-u od 6. júla 2005 a zaviazať Eurojust zaplatiť jej z dôvodu náhrady majetkovej škody mzdu, ktorú by dostala od 6. júla 2005 do 15. októbra 2009, ako aj nemajetkovú ujmu predbežne ohodnotenú ex aequo et bono na sumu vo výške 200 000 eur.

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Rozhodnutie o predĺžení

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14 tretí odsek)

2.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Správa o skúšobnej dobe

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14 tretí odsek)

3.      Úradníci – Morálne obťažovanie – Pojem

(Služobný poriadok úradníkov, článok 12a ods. 3; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 11 prvý odsek)

4.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Posúdenie výsledkov

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14 tretí odsek)

5.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Negatívne hodnotenie spôsobilosti dotknutej osoby

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14 tretí odsek)

1.      Z článku 14 tretieho odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov je možné odvodiť, že pokiaľ orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy rozhodne o predĺžení skúšobnej doby dočasného zamestnanca v skúšobnej dobe, musí svoje rozhodnutie založiť na hodnotiacej správe vypracovanej na konci skúšobnej doby. Skutočnosť, že nadriadený tohto zamestnanca navrhol toto predĺženie už v prvej hodnotiacej správe vypracovanej v polovici skúšobnej doby, nepredstavuje porušenie tohto ustanovenia, pretože taký návrh, aj keď bol predčasný, nemôže vyvolať účinky na postavenie dotknutej osoby.

(pozri body 54, 56, 57)

2.      Ustanovenia článku 14 tretí odsek podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov síce výslovne nestanovujú, že sa v prípade predĺženia skúšobnej doby dočasného zamestnanca v skúšobnej dobe má pri ukončení tohto predĺženia vypracovať nová hodnotiaca správa, nemôžu sa však vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby administratíva vypracovala druhú hodnotiacu správu na konci uvedeného predĺženia. Pokiaľ sa teda rozhodlo o predĺžení skúšobnej doby dotknutej osoby, môže príslušný orgán vypracovať druhú hodnotiacu správu.

(pozri bod 60)

Odkaz:

Súdny dvor: 8. októbra 1981, Tither/Komisia, 175/80, Zb. s. 2345, bod 12

3.      Aj keď je pravda, že základné hodnoty právneho poriadku Spoločenstva bránia tomu, aby si úradník robil žarty v súvislosti s farbou pleti jedného z kolegov, bez ohľadu na to, či sa tieto skutočnosti opakovali alebo nie, nemôže sa takéto správanie, ktoré je odsúdeniahodné a neprijateľné, kvalifikovať ako morálne obťažovanie v zmysle článku 12a ods. 3 služobného poriadku, pokiaľ sa preukázalo, že sa uvedené žarty neopakovali a že prestali, akonáhle dotknutý kolega o to požiadal.

(pozri body 105 – 107)

4.      Vzhľadom na to, že administratíva disponuje širokou mierou voľnej úvahy pokiaľ ide o posúdenie spôsobilostí a výkonu dočasného zamestnanca v skúšobnej dobe so zreteľom na záujem služby, Súdu neprináleží, aby nahrádzal posúdenie inštitúcie svojím posúdením, pokiaľ ide o posúdenie výsledku skúšobnej doby okrem prípadu zjavne nesprávneho posúdenia alebo zneužitia právomocí.

(pozri bod 120)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. decembra 1989, Patrinos/HSV, C‑17/88, Zb. s. 4249, uverejnenie zhrnutia, bod 33

Súd prvého stupňa: 27. júna 2002, Tralli/ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 a T‑69/01, Zb. VS s. I‑A‑97, II‑453, bod 76

5.      Dodržanie práv na obhajobu vo všetkých konaniach začatých proti určitej osobe, ktoré môžu viesť k prijatiu aktu spôsobujúceho ujmu tejto osobe, je základnou zásadou práva Spoločenstva. Táto zásada, ktorá zodpovedá požiadavkám dobrej správy, vyžaduje, aby sa mohla osoba účinne vyjadriť ku skutočnostiam svedčiacim v jej neprospech odôvodňujúce tento akt.

V oblasti prepustenia dočasného zamestnanca na konci skúšobnej doby, sa dodržanie zásady práva na obranu vykonáva článkom 14 tretím odsekom podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorý stanovuje, že hodnotiaca správa, ktorá sa má vypracovať jeden mesiac pred skončením skúšobnej doby o jeho spôsobilosti plniť povinnosti spojené s jeho pracovným miestom, ako aj o jeho výkonnosti a správaní v službe, „sa poskytne úradníkovi... a úradník má právo [písomne] predložiť svoje pripomienky“ Táto zásada naopak od administratívy nepožaduje, aby dočasného zamestnanca, ktorý podáva neuspokojivé výkony, varovala v priebehu skúšobnej doby. Okrem toho aj za predpokladu, že by administratíva neinformovala dotknutú osobu v priebehu skúšobnej doby o jej prípadnej odbornej nespôsobilosti, nemôže takáto okolnosť znamenať porušenie dodržania zásady práva na obranu, keďže sa hodnotiaca správa o skúšobnej dobe, z ktorej administratíva vychádza pri svojom návrhu na prepustenie, riadne oznámila dotknutej osobe.

(pozri body 148 – 150)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. mája 1985, Patrinos/HSV, 3/84, Zb. s. 1421, bod 19; 9. novembra 2006, Komisia/De Bry, C‑344/05 P, Zb. s. I‑10915, body 37 a 38

Súd prvého stupňa: 5. marca 1997, Rozand‑Lambiotte/Komisia, T‑96/95, Zb. VS s. I‑A‑35, II‑97, bod 102; 8. marca 2005, Vlachaki/Komisia, T‑277/03, Zb. VS s. I‑A‑57, II‑243, bod 64; 10. októbra 2006, Van der Spree/Komisia, T‑182/04, Zb. VS s. I‑A-2-205, II‑A‑2‑1049, bod 70