Language of document : ECLI:EU:F:2008:98

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 10. julija 2008

Zadeva F-61/06

Cathy Sapara

proti

Eurojustu

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Podaljšanje poskusne dobe – Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu poskusne dobe – Obveznost obrazložitve – Pravica do obrambe – Očitna napaka pri presoji – Psihično nadlegovanje“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. Sapara predlaga, naj se za nično razglasi odločba Eurojusta z dne 6. julija 2005, s katero ji je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi po koncu poskusne dobe, naj se odredi njena ponovna zaposlitev v Eurojustu od 6. julija 2005 ter naj se Eurojustu naloži, da ji iz naslova premoženjske škode plača plačo, ki bi jo morala prejemati med 6. julijem 2005 in 15. oktobrom 2009, in iz naslova nepremoženjske škode znesek, začasno ocenjen ex aequo et bono na 200.000 EUR.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Odločba o podaljšanju

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14, tretji odstavek)

2.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Poročilo o koncu poskusne dobe

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14, tretji odstavek)

3.      Uradniki – Psihično nadlegovanje – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 12a(3); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 11, prvi odstavek)

4.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Ocena rezultatov

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14, tretji odstavek)

5.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Negativna ocena sposobnosti zainteresirane osebe

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14, tretji odstavek)

1.      Iz člena 14, tretji odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev je mogoče sklepati, da mora organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, če se odloči podaljšati poskusno dobo začasnega uslužbenca na poskusnem delu, odločitev utemeljiti s poročilom, sestavljenim ob koncu poskusne dobe. To, da je nadrejena oseba tega uslužbenca to podaljšanje predlagala že v prvem poročilu, sestavljenem sredi poskusne dobe, ne pomeni kršitve te določbe, saj tak predlog, čeprav prezgoden, ne more učinkovati na položaj zainteresirane osebe.

(Glej točke 54, 56 in 57.)

2.      Čeprav v določbah člena 14, tretji odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ni izrecno predvideno, da se v primeru podaljšanja poskusne dobe začasnega uslužbenca na poskusnem delu po koncu tega podaljšanja sestavi novo poročilo o koncu poskusne dobe, jih ni mogoče razlagati tako, da upravi preprečujejo, da sestavi drugo poročilo po koncu navedenega podaljšanja. Ker je bilo za zainteresirano osebo določeno podaljšanje poskusne dobe, pristojni organ namreč lahko sestavi drugo poročilo.

(Glej točko 60.)

Napotitev na:

Sodišče: 8. oktober 1981, Tither proti Komisiji, 175/80, Recueil, str. 2345, točka 12.

3.      Čeprav je res, da temeljne vrednote, na katerih temelji pravni red Skupnosti, nasprotujejo temu, da se uradnik šali o barvi kože enega svojih sodelavcev, naj je ta dejanja ponovil ali ne, tako ravnanje, čeprav je vredno obsojanja in nesprejemljivo, vseeno ne more biti opredeljeno kot psihično nadlegovanje v smislu člena 12a(3) Kadrovskih predpisov, če je dokazano, da šale niso bile ponovljene in so se nehale na prošnjo zadevnega sodelavca.

(Glej točke od 105 do 107.)

4.      Glede na široko diskrecijsko presojo, ki jo ima uprava pri oceni sposobnosti in dela začasnega uslužbenca na poskusnem delu glede na interes službe, Sodišče za uslužbence ne sme nadomestiti presoje institucij, kar zadeva oceno rezultata poskusne dobe, razen v primeru očitne napake pri presoji ali zlorabe pooblastil.

(Glej točko 120.)

Napotitev na:

Sodišče: 13. december 1989, Patrinos proti ESO, C-17/88, povzetek v Recueil, str. 4249, točka 33;

Sodišče prve stopnje: 27. junij 2002, Tralli proti ECB, združene zadeve T-373/00, T-27/01, T-56/01 in T-69/01, RecFP, str. I-A-97 in II‑453, točka 76.

5.      Spoštovanje pravice do obrambe v vseh postopkih, začetih zoper osebo, ki se lahko končajo s sprejetjem akta, ki posega v položaj te osebe, je temeljno načelo prava Skupnosti. Po tem načelu, ki ustreza zahtevam dobrega upravljanja, mora biti zadevni osebi dana možnost, da učinkovito predstavi svoje stališče o informacijah, ki se lahko zoper njo uporabijo pri sprejetju akta.

Na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi začasnemu uslužbencu po koncu poskusne dobe se načelo spoštovanja pravice do obrambe izvaja s členom 14, tretji odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki določa, da začasni uslužbenec, za katerega se najmanj mesec pred iztekom poskusnega dela pripravi poročilo o njegovi sposobnosti za opravljanje nalog, ki izhajajo iz njegovega delovnega mesta, pa tudi o njegovi učinkovitosti in obnašanju pri delu, „dobi to poročilo in ima pravico predložiti pisne pripombe“. To načelo pa nasprotno ne zahteva, da uprava med poskusno dobo pošlje opozorilo začasnemu uslužbencu, čigar delo ni zadovoljivo. Poleg tega tudi če uprava med poskusno dobo ne obvesti zainteresirane osebe o njeni domnevni poklicni nesposobnosti, s tem ne krši načela spoštovanja pravice do obrambe, ker je bilo poročilo o koncu poskusne dobe, na katero se je uprava oprla, ko je predlagala odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilno sporočeno zainteresirani osebi.

(Glej točke od 148 do 150.)

Napotitev na:

Sodišče: 15. maj 1985, Patrinos proti ESO, 3/84, Recueil, str. 1421, točka 19; 9. november 2006, Komisija proti De Bryju, C-344/05 P, ZOdl., str. I-10915, točki 37 in 38;

Sodišče prve stopnje: 5. marec 1997, Rozand-Lambiotte proti Komisiji, T-96/95, RecFP, str. I-A-35 in II-97, točka 102; 8. marec 2005, Vlachaki proti Komisiji, T‑277/03, ZOdl. JU, str. I-A-57 in II-243, točka 64; 10. oktober 2006, Van der Spree proti Komisiji, T-182/04, ZOdl. JU, str. I-A-2-205 in II-A-2-1049, točka 70.