Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

15 юли 2008 година

Дело F-28/08

Michel Pouzol

срещу

Сметна палата на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Общностите — Потвърдителни решения — Недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Pouzol по-специално иска, от една страна, отмяна на решението на Сметната палата от 29 ноември 2007 г. за отхвърляне на административната му жалба срещу решенията от 10 май 2007 г., установяващи бонусите за стаж за общностна пенсия, произтичащи от прехвърлянето на пенсионните права, които жалбоподателят е придобил във Франция съгласно допълнителни пенсионни схеми, и от друга страна, признаването по силата на това прехвърляне на глобален бонус за стаж за общностна пенсия от десет години, три месеца и двадесет и четири дни

Решение: Отхвърля жалбата като недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Понятие — Акт с чисто потвърдителен характер — Изключване

(член 90, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица)

Недопустима е жалба за отмяна, насочена срещу решение с чисто потвърдителен характер във връзка с предходно решение, което не е обжалвано в предвидените срокове. Едно решение е с чисто потвърдителен характер във връзка с предходно решение, когато не съдържа никакъв нов елемент по отношение на предходен акт и не е било предшествано от реално и задълбочено преразглеждане на положението на адресата на този предходен акт или основаващо се на нови елементи. Поправянето на фактическа грешка, която няма отражение върху самото съдържание на акта, не би могло само по себе си да се охарактеризира като приемане на ново решение.

(вж. точки 45, 47 и 60)

Позоваване на:

Съд — 9 март 1978 г., дело Herpels/Комисия, 54/77, Recueil, стр. 585, точки 11—14; 10 декември 1980 г., дело Grasselli/Комисия, 23/80, Recueil, стр. 3709, точка 18; 11 март 1986 г., дело Adams и др./Комисия, 294/84, Recueil, стр. 977, точки 14—16; 2 юни 1994 г., дело AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Recueil, стр. I‑2305, точка 24

Първоинстанционен съд — 14 октомври 1999 г., дело CAS Succhi di Frutta/Комисия, T‑191/96 и T‑106/97, Recueil, стр. II‑3181, точка 60; 26 октомври 2000 г., дело Ripa di Meana и др./Парламент, T‑83/99—T‑85/99, Recueil, стр. II‑3493, точки 33 и 34

Съд на публичната служба — 19 декември 2006 г., дело Suhadolnik/Съд, F‑78/06, Recueil, стр. I‑A‑1‑191 и II‑A‑1‑795, точки 31 и 32