Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

15. července 2008

Věc F-28/08

Michel Pouzol

v.

Účetní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převod nároků na důchod nabytých před vstupem do služby u Společenství – Potvrzující rozhodnutí – Nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Pouzol domáhá zejména jednak zrušení rozhodnutí Účetního dvora ze dne 29. listopadu 2007, kterým se zamítá jeho stížnost proti rozhodnutím ze dne 10. května 2007, kterými se stanoví navýšení odsloužených let započitatelných pro účely důchodu Společenství vyplývající z převodu nároků na důchod, které nabyl ve Francii v doplňkových systémech zaopatření v důchodu, a jednak přiznání z titulu tohoto převodu celkového navýšení odsloužených let započitatelných pro účely důchodu Společenství v délce deseti let, tří měsíců a dvacet čtyři dní.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Čistě potvrzující akt – Vyloučení

(Služební řád, čl. 90 odst. 2 a čl. 91 odst. 1)

Žaloba na neplatnost rozhodnutí, jímž se pouze potvrzuje dřívější ve lhůtách nenapadnuté rozhodnutí, je nepřípustná. O pouhé potvrzení dřívějšího rozhodnutí se jedná tehdy, pokud rozhodnutí neobsahuje oproti dřívějšímu rozhodnutí žádnou novou skutečnost a před jeho vydáním nebylo provedeno nové přezkoumání situace adresáta tohoto dřívějšího aktu, které je skutečné a důkladné nebo které se zakládá na nových skutečnostech. Oprava věcné chyby, aniž by měla dopad na obsah samotného aktu, sama o sobě nemůže znamenat přijetí nového rozhodnutí.

(viz body 45, 47 a 60)

Odkazy:

Soudní dvůr: 9. března 1978, Herpels v. Komise, 54/77, Recueil, s. 585, body 11 až 14; 10. prosince 1980, Grasselli v. Komise, 23/80, Recueil, s. 3709, bod 18; 11. března 1986, Adams a další v. Komise, 294/84, Recueil, s. 977, body 14 až 16; 2. června 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Recueil, s. I‑2305, bod 24

Soud prvního stupně: 14. října 1999, CAS Succhi di Frutta v. Komise, T‑191/96 a T‑106/97, Recueil, s. II‑3181, bod 60; 26. října 2000, Ripa di Meana a další v. Parlament, T‑83/99 až T‑85/99, Recueil, s. II‑3493, body 33 a 34

Soud pro veřejnou službu: 19. prosince 2006, Suhadolnik v. Soudní dvůr, F‑78/06, Sb. VS s. FP-I-A-1-191 a II-A-1-795, body 31 a 32