Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

PERSONALERETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

15. juli 2008

Sag F-28/08

Michel Pouzol

mod

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af pensionsrettigheder erhvervet inden tiltrædelse af tjenesten ved Fællesskaberne – bekræftende afgørelser – afvisning«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Michel Pouzol har nedlagt påstand dels om annullation af Revisionsrettens afgørelse af 29. november 2007 om afslag på hans klage over afgørelserne af 10. maj 2007 om fastlæggelse af de godskrevne pensionsgivende tjenesteår ved Fællesskaberne i forbindelse med overførsel af pensionsrettigheder, som han havde optjent i Frankrig ved supplerende pensionsordninger, dels om anerkendelse i forbindelse med denne overførsel af en samlet godskrivning af pensionsgivende tjenesteår ved Fællesskaberne på ti år, tre måneder og fireogtyve dage.

Udfald: Sagen afvises. Michel Pouzol betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – klage – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – rent bekræftende retsakt – ikke omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91, stk. 1)

Et annullationssøgsmål til prøvelse af en beslutning, hvorved alene en tidligere ikke rettidig anfægtet beslutning bekræftes, skal afvises. En afgørelse er udelukkende en bekræftelse af en tidligere afgørelse, hvis den ikke indeholder et nyt element i forhold til den tidligere akt, og hvis der ikke forud er indledt nogen reel og dybtgående fornyet vurdering af adressatens retsstilling, eller er baseret på nye elementer. En berigtigelse af en materiel fejl, som er uden betydning for selve indholdet af akten, er i sig selv ikke tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en ny afgørelse.

(jf. præmis 45, 47 og 60)

Henvisning til:

Domstolen, 9. marts 1978, sag 54/77, Herpels mod Kommissionen, Sml. s. 585, præmis 11-14; 10. december 1980, sag 23/80, Grasselli mod Kommissionen, Sml. s. 3709, præmis 18; 11. marts 1986, sag 294/84, Adams m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 977, præmis 14-16; 2. juni 1994, sag C-30/93, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, Sml. I, s. 2305, præmis 24.

Retten, 14. oktober 1999, forenede sager T-191/96 og T-106/97, CAS Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sml. II, s. 3181, præmis 60; 26. oktober 2000, forenede sager T-83/99 – T-85/99, Ripa di Meana m.fl. mod Parlamentet, Sml. II, s. 3493, præmis 33 og 34.

Personaleretten, 19. december 2006, sag F-78/06, Suhadolnik mod Domstolen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 31 og 32.