Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä heinäkuuta 2008

Asia F-28/08

Michel Pouzol

vastaan

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen yhteisöjen palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirto – Vahvistavat päätökset – Tutkimatta jättäminen

Aihe: EY 236 ja EY 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Pouzol vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan 29.11.2007 tehdyn tilintarkastustuomioistuimen päätöksen, jolla hylättiin hänen hallinnollinen valituksensa, joka oli kohdistettu 10.5.2007 tehtyihin päätöksiin, joilla vahvistettiin hänen Ranskan lisäeläkejärjestelmissä hankkimiensa eläkeoikeuksien siirron yhteydessä huomioon otettavien palvelusvuosien määrä, ja toisaalta tunnustamaan tämän siirron yhteydessä hänen palvelusvuosikseen yhteensä 10 vuotta, kolme kuukautta ja 24 päivää.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta. Pouzol velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Virkamiehelle vastaisen toimen käsite – Pelkästään vahvistava toimi – Toimi ei kuulu käsitteen soveltamisalaan

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artiklan 1 kohta)


Kumoamiskanne, joka on nostettu päätöksestä, jolla pelkästään vahvistetaan aikaisempi päätös, jota ei ole riitautettu määräajassa, on jätettävä tutkimatta. Kyse on tällaisesta aiemman päätöksen pelkästään vahvistavasta päätöksestä, kun siinä ei ole mitään uutta verrattuna aiempaan toimeen ja kun sen hyväksymistä ei ole edeltänyt tämän aiemman toimen adressaatin tilanteen todellinen ja perusteellinen uudelleen arviointi eikä se perustu uusiin tietoihin. Aineellisen virheen korjaamista, joka ei vaikuta toimen sisältöön, ei voida sellaisenaan pitää uuden päätöksen tekemisenä.

(ks. 45, 47 ja 60 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 54/77, Herpels v. komissio, 9.3.1978 (Kok. 1978 s. 585, 11–14  kohta); asia 23/80, Grasselli v. komissio, 10.12.1980 (Kok. s. 3709, 18 kohta); asia 294/84, Adams ym. v. komissio, 11.3.1986, (Kok. 1986, s. 977, 14–16 kohta) ja asia C-30/93, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, 2.6.1994, (Kok. 1994, s. I‑2305, 24 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-191/96 ja T-106/97, CAS Succhi di Frutta v. komissio, 14.10.1999 (Kok. 1999. s. II‑3181, 60 kohta) ja yhdistetyt asiat T-83/99–T-85/99, Ripa di Meana ym. v. parlamentti, 26.10.2000 (Kok. 2000, s. II‑3493, 33 ja 34 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia F-78/06, Suhadolnik v. yhteisöjen tuomioistuin, 19.12.2006 (31 ja 32 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).