Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 15. júla 2008

Vec F‑28/08

Michel Pouzol

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Spoločenstiev – Potvrdzujúce rozhodnutia – Neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Pouzol najmä navrhuje, jednak, zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov z 29. novembra 2007, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná proti rozhodnutiam z 10. mája 2007 ustanovujúcim započítanie odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia podľa systému Spoločenstva vyplývajúcim z prevodu práv na dôchodok nadobudnutých vo Francúzsku podľa doplnkových dôchodkových systémov, a jednak, na základe tohto prevodu priznať celkové započítanie odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia podľa systému Spoločenstva vo výške desiatich rokov, troch mesiacov a dvadsiatich štyroch dní

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako neprípustná. M. Pouzol je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Výlučne potvrdzujúci akt – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

Žaloba o neplatnosť je neprípustná proti rozhodnutiu, ktorým sa iba potvrdzuje skoršie, v riadnej lehote nenapadnuté rozhodnutie. Pokiaľ rozhodnutie neobsahuje oproti skoršiemu aktu žiadnu novú skutočnosť a jeho vydaniu tiež nepredchádzalo skutočné a hĺbkové preskúmanie postavenia adresáta tohto skoršieho aktu alebo preskúmanie založené na nových skutočnostiach, ide o výlučne potvrdzujúce rozhodnutie. Oprava vecnej chyby bez vplyvu na samotný obsah aktu nemôže samostatne predstavovať prijatie nového rozhodnutia.

(pozri body 45, 47 a 60)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. marca 1978, Herpels/Komisia, 54/77, Zb. s. 585, body 11 až 14; 10. decembra 1980, Grasselli/Komisia, 23/80, Zb. s. 3709, bod 18; 11. marca 1986, Adams a i./Komisia, 294/84, Zb. s. 977, body 14 až 16; 2. júna 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Zb. s. I‑2305, bod 24

Súd prvého stupňa: 14. októbra 1999, CAS Succhi di Frutta/Komisia, T‑191/96 a T‑106/97, Zb. s. II‑3181, bod 60; 26. októbra 2000, Ripa di Meana a i./Parlament, T‑83/99 až T‑85/99, Zb. s. II‑3493, body 33 a 34

Súd pre verejnú službu: 19. decembra 2006, Suhadolnik/Súdny dvor, F‑78/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 31 a 32