Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 15. julija 2008

Zadeva F-28/08

Michel Pouzol

proti

Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom dela v Skupnostih – Potrditvene odločbe – Nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero M. Pouzol predlaga predvsem, po eni strani, razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča z dne 29. novembra 2007 o zavrnitvi njegove pritožbe zoper odločbi z dne 10. maja 2007, s katerima je bila ugotovljena dodatna pokojninska doba Skupnosti zaradi prenosa pokojninskih pravic, ki jih je pridobil v dodatnih pokojninskih sistemih v Franciji, in, po drugi strani, priznanje skupne dodatne pokojninske dobe Skupnosti v obsegu 10 let, 3 mesece in 24 dni zaradi tega prenosa.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Izključno potrditveni akt – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90(2) in 91(1))

Ničnostna tožba zoper odločbo, s katero je le potrjena prejšnja odločba, ki ni bila pravočasno izpodbijana, je nedopustna. Odločba je izključno potrditvena glede na prejšnjo odločbo, kadar v primerjavi s prejšnjim aktom ne vsebuje nobenega novega elementa in pred njeno izdajo položaj naslovnika tega prejšnjega akta ni bil ponovno pregledan dejansko in temeljito ali na podlagi novih elementov. Popravek vsebinske napake, ki ne vpliva na sámo vsebino akta, sam po sebi ne more pomeniti sprejetja nove odločbe.

(Glej točke 45, 47 in 60.)

Napotitev na:

Sodišče: 9. marec 1978, Herpels proti Komisiji, 54/77, Recueil, str. 585, točke od 11 do 14; 10. december 1980, Grasselli proti Komisiji, 23/80, Recueil, str. 3709, točka 18; 11. marec 1986, Adams in drugi proti Komisiji, 294/84, Recueil, str. 977, točke od 14 do 16; 2. junij 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs, C-30/93, Recueil, str. I-2305, točka 24;

Sodišče prve stopnje: 14. oktober 1999, CAS Succhi di Frutta proti Komisiji, združeni zadevi T-191/96 in T-106/97, Recueil, str. II-3181, točka 60; 26. oktober 2000, Ripa di Meana in drugi proti Parlamentu, združene zadeve od T-83/99 do T-85/99, Recueil, str. II-3493, točki 33 in 34;

Sodišče za uslužbence: 19. december 2006, Suhadolnik proti Sodišču, F-78/06, ZOdl. JU, str. I-A-1-191 in II-A-1-795, točki 31 in 32.