Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 15 juli 2008

Mål F-28/08

Michel Pouzol

mot

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträde till tjänst vid gemenskaperna – Bifallsbeslut – Avvisning”

Saken: Talan, väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, med yrkande om dels ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut av den 29 november 2007 att avslå hans klagomål mot besluten av den 10 maj 2007 med fastställelse av de pensionsgrundande tjänsteår som följer av överföring av de pensionsrättigheter han förvärvat i Frankrike enligt kompletterande pensionssystem, dels erkännande, på grundval av denna överföring, av en sammanlagt gemenskapspensionsgrundande tjänstetid om tio år, tre månader och 24 dagar.

Avgörande:         Talan avvisas. Michel Pouzol ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Rent bekräftande rättsakt – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90.2 och 91.1)

En ogiltighetstalan mot ett beslut som endast utgör en bekräftelse av ett tidigare beslut som inte har angripits inom den föreskrivna fristen kan inte tas upp till sakprövning. Ett beslut är en ren bekräftelse av ett tidigare beslut om det inte innehåller någon ny omständighet jämfört med den tidigare rättsakten och om det inte har föregåtts av en verklig, fördjupad omprövning av situationen för den som denna tidigare rättsakt riktas till eller grundats på nya omständigheter. Rättelse av ett materiellt fel som inte påverkar själva innehållet i rättsakten kan inte i sig anses innebära att ett nytt beslut har fattats.

(se punkterna 45, 47 och 60)

Hänvisning till domstolen den 9 mars 1978, 54/77, Herpels mot kommissionen, REG 1978, s. 585, punkterna 11–14, den 10 december 1980, 23/80, Grasselli mot kommissionen, REG 1980, s. 3709, punkt 18, den 11 mars 1986, 294/84, Adams m.fl. mot kommissionen, REG 1986, s. 977, punkterna 14–16, den 2 juni 1994, C‑30/93, AC‑ATEL Electronic Vertriebs, REG 1994, s. I‑2305, punkt 24; förstainstansrätten den 14 oktober 1999, T‑191/96 och T‑106/97, CAS Succhi di Frutta mot kommissionen, REG 1999, s. II‑3181, punkt 60, den 26 oktober 2000, T‑83/99–T‑85/99, Ripa di Meana m.fl. mot parlamentet, REG 2000, s. II‑3493, punkterna 33 och 34; personaldomstolen den 19 december 2006, F-78/06, Suhadolnik mot domstolen, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 31 och 32