Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

10 септември 2007 година

Дело F-83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Обезпечително производство — Конкурс — Недопускане до изпитите — Молба за постановяване на временни мерки — Неотложност — Липса“

Предмет: Молба, подадена на основание членове 242 ЕО, 243 ЕО, 157 АЕ и 158 АЕ, с която г‑жа Zangerl-Posselt, кандидат в конкурс на общо основание EPSO/AST/27/06, организиран от Службата за подбор на персонал на Европейските общности (EPSO) за съставяне на резервен списък от асистенти с немски език, моли съдията по обезпечителното производство да задължи Комисията като временна мярка да я допусне до участие в конкурсните изпити

Решение: Отхвърля молбата за допускане на обезпечение. Не се произнася по съдебните разноски.

Резюме

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Мерки, които не засягат решението по същество — Молба за допускане до конкурсните изпити като временна мярка — Неизпълнено условие

(членове 242 ЕО и 243 ЕО; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда —Отхвърляне на кандидат в конкурс — Липса

(член 242 ЕО; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)