Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR

AMBTENARENZAKEN

10 september 2007

Zaak F‑83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Procedure in kort geding – Vergelijkend onderzoek – Niet-toelating tot examens – Verzoek om voorlopige maatregelen – Spoedeisendheid – Geen”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 242 EG, 243 EG, 157 EA en 158 EA, waarbij Zangerl-Posselt, die zich heeft aangemeld voor algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/27/06, georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (EPSO) voor de vorming van een aanwervingsreserve van Duitstalige assistenten, de kortgedingrechter vraagt om de Commissie te gelasten haar bij wijze van voorlopige maatregel toe te laten tot de examens van het vergelijkend onderzoek.

Beslissing: Het verzoek in kort geding wordt afgewezen. De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Samenvatting

1.      Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorlopige maatregelen – Voorwaarden voor toekenning – Maatregelen die niet vooruitlopen op beslissing ten gronde – Verzoek om bij wijze van voorlopige maatregel te worden toegelaten tot examens van vergelijkend onderzoek – Voorwaarde niet vervuld

(Art. 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 104, lid 2)

2.      Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorwaarden voor toekenning – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Niet-toelating tot vergelijkend onderzoek – Ontbreken

(Art. 242 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 104, lid 2)