Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 10 września 2007 r.

Sprawa F‑83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego – Konkurs – Niedopuszczenie do egzaminów – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Pilny charakter – Brak

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 242 WE, 243 WE, 157 EWEA i 158 EWEA, w której B. Zangerl-Posselt, zgłoszona jako kandydatka w konkursie otwartym EPSO/AST/27/06 zorganizowanym przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) w celu utworzenia listy rezerwowej asystentów z językiem niemieckim, żąda, aby sędzia orzekający w przedmiocie środków tymczasowych nakazał Komisji dopuszczenie jej tymczasowo do egzaminów konkursowych.

Orzeczenie: Wniosek o przyznanie środka tymczasowego zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Warunki przyznania – Środki nieprzesądzające orzeczenia co do istoty – Wniosek o tymczasowe dopuszczenie do egzaminów konkursowych – Niespełnienie przesłanki

(art. 242 WE, 243 WE; regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 104 § 2)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Warunki przyznania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Odrzucenie kandydatury w konkursie – Brak

(art. 242 WE;regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 104 § 2)