Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

den 10 september 2007

Mål F-83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Interimistiskt förfarande – Uttagningsprov – Nekad tillträde till proven – Begäran om interimistiska åtgärder – Krav på skyndsamhet – Föreligger inte”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 242 EG och 243 EG, 157 EA och 158 EA, genom vilken Brigitte Zangerl-Posselt, som hade anmält sig till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/27/06, organiserat av Europeiska gemenskapernas byrå för rekrytering av personal (EPSO) i syfte att upprätta en anställningsreserv av tyskspråkiga assistenter, har begärt att kommissionen skall åläggas att interimistiskt tillåta henne att delta i uttagningsprovet.

Avgörande: Ansökan om interimistiska åtgärder avslås. Beslut om rättegångskostnaderna kommer att meddelas senare.

Sammanfattning

1.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för bifall – Åtgärder som inte föregriper avgörandet av saken – Begäran om interimistiskt tillträde till uttagningsprov – Villkor som inte är uppfyllt

(Artiklarna 242 EG och 243 EG; Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 104.2)

2.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Villkor för bifall – Krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Avvisning av en ansökan till ett uttagningsprov – Föreligger inte

(Artikel 242 EG; Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 104.2)