Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

PERSONALERETTENS KENDELSE (Anden Afdeling)

27. september 2007

Sag F-120/06

Noémi Dálnoky

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve – formaliteten«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 158 EA, hvorved Noémi Dálnoky bl.a. har nedlagt påstand om annullation af meddelelsen om udvælgelsesprøve EPSO/AD/47/06, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af 21. juni 2006 (EUT C 145 A, s. 3), fordi det heri kræves, at ansøgerne har et indgående kendskab til rumænsk.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – foreligger ikke – afvisning – undtagelser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91, stk. 2 samt bilag III, art. 1, stk. 1)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – genstand – påbud rettet til institutionen – afvisning

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

1.      I henhold til vedtægtens artikel 91, stk. 2, kan et søgsmål for Fællesskabets retsinstanser kun antages til realitetsbehandling, i det omfang der forudgående er indbragt en klage for ansættelsesmyndigheden som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 2, vedrørende anfægtelse af en retsakt, der indebærer et klagepunkt.

Bortset fra tilfælde, hvor søgsmålet vedrører en retsakt, som ikke er udstedt af ansættelsesmyndigheden selv, såsom udvælgelseskomitéens afgørelse eller en bedømmelsesrapport, indebærer det forhold, at der ikke forudgående er indbragt en klage inden for den fastsatte frist, at søgsmålet må afvises.

I den forbindelse fastsætter bilag III, artikel 1, stk. 1, til vedtægten, at en meddelelse om udvælgelsesprøven er en retsakt udstedt af ansættelsesmyndigheden. Anfægtelsen af en meddelelse om udvælgelsesprøven skal derfor iværksættes, efter at en klage er indbragt i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2.

(jf. præmis 35-37)

Henvisning til:

Domstolen, 10. juni 1987, sag 317/85, Pomar mod Kommissionen, Sml. s. 2467, præmis 11 og 13.

Retten, 20. juni 1990, sag T-133/89, Burban mod Parlamentet, Sml. II, s. 245, præmis 17; 16. juli 1992, sag T-1/91, Della Pietra mod Kommissionen, Sml. II, s. 2145, præmis 23, og 2. maj 2001, sag T-208/00, Barleycorn Mongolue og Boixader Rivas mod Rådet og Parlamentet,Sml. Pers. I-A, s. 103, og II, s. 479, præmis 30-32.

2.      Det tilkommer ikke Fællesskabets retsinstanser at rette påbud til administrationen eller afgive udtalelser om retstilstanden i forbindelse med legalitetskontrollen i medfør af vedtægtens artikel 91.

(jf. præmis 42)

Henvisning til:

Retten, 9. juni 1994, sag T-94/92, X mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 149, og II, s. 481, præmis 33; 5. november 1996, forende sager T-21/95 og T-186/95, Mazzocchi-Alemanni mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 501, og II, s. 1377, præmis 44; 12. juni 2002, sag T-187/01, Mellone mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 81, og II, s. 389, præmis 16, og 2. marts 2004, sag T-14/03, Di Marzio mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 43, og II, s. 167, præmis 63.