Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

27. september 2007

Kohtuasi F‑120/06

Noémi Dálnoky

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega N. Dálnoky palub eelkõige tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/47/06 teade, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 21. juunil 2006 (ELT C 145 A, lk 3), osas, milles selles nõutakse kandidaadilt rumeenia keele põhjalikku oskust.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Puudumine – Vastuvõetamatus – Erandid

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2, artikli 91 lõige2, ning III lisa artikli 1 lõige 1)

2.      Ametnikud – Hagi – Ese – Ettekirjutus haldusorganile – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

1.      Personalieeskirjade artikli 91 lõike 2 kohaselt käsitletakse ühenduste kohtule esitatud hagi ainult juhul, kui ametisse nimetavale asutusele on eelnevalt esitatud kaebus isikut kahjustava meetme peale vastavalt nimetatud personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2.

Välja arvatud juhul, kui hagi on esitatud meetme peale, mida ei ole võtnud ametisse nimetav asutus ise, nagu konkursikomisjoni otsus või hindamisaruanne, toob eelnevalt esitatud kaebuse ettenähtud tähtaja jooksul esitama jätmine kaasa hagi ilmselge vastuvõetamatuse.

Sellega seoses näeb personalieeskirjade III lisa artikli 1 lõige 1 ette, et konkursiteate koostab ametisse nimetav asutus. Konkursiteate vaidlustamisele peab seega eelnema personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebus.

(vt punktid 35–37)

Viited:

10. juuni 1987, kohtuasi 317/85: Pomar vs. komisjon (EKL 1987, lk 2467, punktid 11 ja 13)

20. juuni 1990, kohtuasi T‑133/89: Burban vs. parlament (EKL 1990, lk II‑245, punkt 17); 16. juuli 1992, kohtuasi T‑1/91: Della Pietra vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑2145, punkt 23); 2. mai 2001, kohtuasi T‑208/00: Barleycorn Mongolue ja Boixader Rivas vs. nõukogu ja parlament (EKL AT 2001, lk I‑A‑103 ja II‑479, punktid 30–32)

2.      Ühenduste kohtu ülesanne ei ole teha administratsioonile ettekirjutusi või esitada õiguslikke seisukohti personalieeskirjade artikli 91 alusel teostatud õiguspärasuse kontrolli raames.

(vt punkt 42)

Viited:

9. juuni 1994, kohtuasi T‑94/92: X vs. komisjon (EKL AT 1994, lk I‑A‑149 ja II‑481, punkt 33); 5. november 1996, liidetud kohtuasjad T‑21/95 ja T‑186/95: Mazzocchi-Alemanni vs. komisjon (EKL AT 1996, lk I‑A‑501 ja II‑1377, punkt 44); 12. juuni 2002, kohtuasi T‑187/01: Mellone vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑81 ja II‑389, punkt 16); 2. märts 2004, kohtuasi T‑14/03: Di Marzio vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑43 ja II‑167, punkt 63)