Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2007. gada 27. septembrī

Lieta F‑120/06

Noémi Dálnoky

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu – Pieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Dálnoky lūdz atcelt paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AD/47/06, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2006. gada 21. jūnijā (OV C 145 A, 3. lpp.), tiktāl, ciktāl ar to kandidātiem ir prasītas padziļinātas rumāņu valodas zināšanas

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Neesamība – Nepieņemamība – Izņēmumi

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts, 91. panta 2. punkts un III pielikuma 1. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Priekšmets – Rīkojums administrācijai – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

1.      Atbilstoši Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punktam apelāciju Kopienu tiesā var iesniegt tikai tad, ja iepriekš iecēlējinstitūcijā ir iesniegta sūdzība par nelabvēlīgu aktu atbilstīgi Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam.

Izņemot gadījumu, kad prasība ir vērsta pret tādu aktu, ko nav izdevusi pati iecēlējinstitūcija, kā atlases komisijas lēmums vai novērtējuma ziņojums, iepriekšēja sūdzības neiesniegšana noteiktajā laikā ir pamats prasības acīmredzamai nepieņemamībai.

Šajā sakarā Civildienesta noteikumu III pielikuma 1. panta 1. punktā ir paredzēts, ka paziņojumu par konkursu sagatavo iecēlējinstitūcija. Tātad pirms paziņojuma par konkursu apstrīdēšanas ir jāiesniedz sūdzība saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu.

(skat. 35.–37. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1987. gada 10. jūnijs, 317/85 Pomar/Komisija, Recueil, 2467. lpp., 11. un 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 20. jūnijs, T‑133/89 Burban/Parlaments, Recueil, II‑245. lpp., 17. punkts; 1992. gada 16. jūlijs, T‑1/91 DellaPietra/Komisija, Recueil, II‑2145. lpp., 23. punkts; 2001. gada 2. maijs, T‑208/00 BarleycornMongolue un Boixader Rivas/Padome un Parlaments, Recueil FP, I‑A‑103. un II‑479. lpp., 30.–32. punkts.

2.      Kopienu tiesai nav jāizdod rīkojumi administrācijām vai jāsniedz paziņojumi par tiesībām tiesiskuma pārbaudes ietvaros, kas pamatota ar Civildienesta noteikumu 91. pantu.

(skat. 42. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 9. jūnijs, T‑94/92 X/Komisija, Recueil FP, I‑A‑149. un II‑481. lpp., 33. punkts; 1996. gada 5. novembris, T‑21/95 un T‑186/95 Mazzocchi-Alemanni/Komisija, Recueil FP, I‑A‑501. un II‑1377. lpp., 44. punkts; 2002. gada 12. jūnijs, T‑187/01 Mellone/Komisija, Recueil FP, I‑A‑81. un II‑389. lpp., 16. punkts; 2004. gada 2. marts, T‑14/03 Di Marzio/Komisija, Recueil FP, I‑A‑43. un II‑167. lpp., 63. punkts.