Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 27 września 2007 r.

Sprawa F‑120/06

Noémi Dálnoky

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której N. Dálnoky żąda stwierdzenia nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/47/06 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz.U. C 145 A, str. 3), w zakresie, w jakim stawia ono kandydatom wymóg gruntownej znajomości języka rumuńskiego.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Brak – Niedopuszczalność – Wyjątki

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 2, załącznik III, art. 1 ust. 1)

2.      Urzędnicy – Skarga – Przedmiot – Nakaz dla administracji – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 91)

1.      Zgodnie z art. 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego skarga do sądu wspólnotowego jest dopuszczalna jedynie pod warunkiem, że do organu powołującego złożono uprzednio zażalenie zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego na akt niekorzystny.

Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy skarga została wniesiona na akt, który nie został wydany przez sam organ powołujący, tak jak decyzja komisji konkursowej lub sprawozdanie z oceny, niezłożenie uprzednio zażalenia w wyznaczonym terminie pociąga za sobą oczywistą niedopuszczalność skargi.

W tym zakresie art. 1 ust. 1 załącznika III do regulaminu pracowniczego przewiduje, że ogłoszenie o konkursie jest aktem sporządzonym przez organ powołujący. Zakwestionowanie ogłoszenia o konkursie musi zostać poprzedzone złożeniem zażalenia w trybie art. 90 ust. 2 regulaminu.

(zob. pkt 35–37)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 317/85 Pomar przeciwko Komisji, 10 czerwca 1987 r., Rec. str. 2467, pkt 11, 13

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑133/89 Burban przeciwko Parlamentowi, 20 czerwca 1990 r., Rec. str. II‑245, pkt 17; sprawa T‑1/91 Della Pietra przeciwko Komisji, 16 lipca 1992 r., Rec. str. II‑2145, pkt 23; sprawa T‑208/00 Barleycorn Mongolue i Boixader Rivas przeciwko Radzie i Parlamentowi, 2 maja 2001 r., RecFP str. I‑A‑103, II‑479, pkt 30–32

2.      Sąd wspólnotowy, w ramach wykonywanej przez siebie kontroli zgodności z prawem w oparciu o art. 91 regulaminu pracowniczego, nie jest właściwy do kierowania nakazów do administracji lub do składania oświadczeń dotyczących prawa.

(zob. pkt 42)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑94/92 X przeciwko Komisji, 9 czerwca 1994 r., RecFP str. I‑A‑149, II‑481, pkt 33; sprawy połączone T‑21/95 i T‑186/95 Mazzocchi-Alemanni przeciwko Komisji, 5 listopada 1996 r., RecFP str. I‑A‑501, II‑1377, pkt 44; sprawa T‑187/01 Mellone przeciwko Komisji, 12 czerwca 2002 r., RecFP str. I‑A‑81, II‑389, pkt 16; sprawa T‑14/03 Di Marzio przeciwko Komisji, 2 marca 2004 r., RecFP str. I‑A‑43, II‑167, pkt 63