Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 27. septembra 2007

Zadeva F-120/06

Noémi Dálnoky

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Splošni javni natečaj – Obvestilo o natečaju – Dopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero N. Dálnoky predlaga predvsem razglasitev ničnosti obvestila o splošnem natečaju EPSO/AD/47/06, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije z dne 21. junija 2006 (UL C 145 A, str. 3), v delu, v katerem se od kandidatov zahteva temeljito znanje romunskega jezika.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Neobstoj – Nedopustnost – Izjeme

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90(2) in 91(2) ter Priloga III, člen 1(1))

2.      Uradniki – Tožba – Predmet – Odredba upravi – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

1.      Na podlagi člena 91(2) Kadrovskih predpisov je tožba, vložena pri sodišču Skupnosti, dopustna samo, če je organ za imenovanja pred tem prejel pritožbo v smislu člena 90(2) navedenih predpisov zoper akt, ki posega v položaj.

Razen v primeru, ko je tožba vložena zoper akt, ki ga ni izdal sam organ za imenovanja, kakršna sta odločba natečajne komisije ali ocenjevalno poročilo, neobstoj predhodne vložitve pritožbe v predpisanem roku povzroči očitno nedopustnost tožbe.

V zvezi s tem je v členu 1(1) Priloge III h Kadrovskim predpisom določeno, da je obvestilo o natečaju akt, ki ga izda organ za imenovanja. Pred izpodbijanjem obvestila o natečaju je treba vložiti pritožbo na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov.

(Glej točke od 35 do 37.)

Napotitev na:

Sodišče: 10. junij 1987, Pomar proti Komisiji, 317/85, Recueil, str. 2467, točki 11 in 13;

Sodišče prve stopnje: 20. junij 1990, Burban proti Parlamentu, T‑133/89, Recueil, str. II‑245, točka 17; 16. julij 1992, Della Pietra proti Komisiji, T‑1/91, Recueil, str. II‑2145, točka 23; 2. maj 2001, Barleycorn Mongolue in Boixader Rivas proti Svetu in Parlamentu, T‑208/00, RecFP, str. I‑A‑103 in II‑479, točke od 30 do 32.

2.      Sodišču Skupnosti ni treba nasloviti odredbe upravi ali dati pravne izjave v okviru nadzora zakonitosti na podlagi člena 91 Kadrovskih predpisov.

(Glej točko 42.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 9. junij 1994, X proti Komisiji, T‑94/92, RecFP, str. I‑A‑149 in II‑481, točka 33; 5. november 1996, Mazzocchi-Alemanni proti Komisiji, združeni zadevi T‑21/95 in T‑186/95, RecFP, str. I‑A‑501 in II‑1377, točka 44; 12. junij 2002, Mellone proti Komisiji, T‑187/01, RecFP, str. I‑A‑81 in II‑389, točka 16; 2. marec 2004, Di Marzio proti Komisiji, T‑14/03, RecFP, str. I‑A‑43 in II‑167, točka 63.