Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 11. septembrī

Lieta F‑12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Juridiskā palīdzība

Priekšmets Pieteikums, ar kuru O’Connor lūdz piešķirt viņai juridisko palīdzību, pamatojoties uz Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. pantu, kas saskaņā ar 3. panta 4. punktu Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmumā 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.), mutatis mutandis piemērojams procesā Civildienesta tiesā līdz tās reglamenta spēkā stāšanās brīdim

Nolēmums Pieteikumu par juridisko palīdzību noraidīt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par bezmaksas juridisko palīdzību – Piešķiršanas nosacījumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 3. punkts un 96. panta 1. punkts; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)