Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia11 września 2007 r.

Sprawa F‑12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Pomoc prawna w zakresie kosztów postępowania

Przedmiot: Wniosek, w którym E. O’Connor wnosi o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania na podstawie art. 94 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, który zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, s. 7) znajduje odpowiednio zastosowanie do Sądu do czasu wejścia w życie regulaminu tego Sądu.

Orzeczenie: Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania zostaje oddalony.

Streszczenie

Postępowanie – Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania – Warunki przyznania

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 94 § 3 i art. 96 § 1; decyzja Rady 2004/752, art. 3 ust. 4)