Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 11. septembra 2007

Vec F‑12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Právna pomoc“

Predmet: Žiadosť E. O’Connor o poskytnutie právnej pomoci, v zmysle článku 94 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa uplatniteľného mutatis mutandis na Súd pre verejnú službu podľa článku 3 ods. 4 rozhodnutia Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. EÚ L 333, s. 7), až do nadobudnutia účinnosti Rokovacieho poriadku tohto súdu

Rozhodnutie: Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci sa zamieta.

Abstrakt

Konanie – Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc – Podmienky priznania

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 94 ods. 3 a článok 96 ods. 1; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)