Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

11 септември 2007 година

Дело F-12/07

Elizabeth O’Connor

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Други служители — Последователни договори за срочно нает служител, за служител със спомагателни функции и за договорно нает служител — Максимален период на изплащане на обезщетение за безработица — Допустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑жа O’Connor иска отмяна на решението на Комисията от 5 април 2006 г., с което максималният период на изплащане на обезщетението ѝ за безработица се определя на 11 месеца и 25 дни

Решение: Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна. Комисията понася всички съдебни разноски, включително тези, които жалбоподателят е направил във връзка с молбата си за правна помощ.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Срочно наети служители и договорно наети служители — Обезщетение за безработица — Максимален период на изплащане

(член 28а, параграф 4, член 70 и член 96, параграф 4 от Условията за работа на другите служители)

2.      Производство — Съдебни разноски — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна

(член 87, параграф 3, първа алинея и член 94, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

1.      Разпоредбите на член 28а, параграф 4 и член 96, параграф 4 от Условията за работа на другите служители, предвиждащи максималния период, през който съответно бивш временен служител и бивш договорно нает служител могат да получават от Общностите обезщетение за безработица, не се прилагат по отношение на бивш служител със спомагателни функции, който съгласно член 70 от посочените условия за работа е осигуряван от институцията работодател по национална задължителна схема за социално осигуряване и следователно може да получава обезщетение за безработица само по тази схема. Следователно разпоредбите на член 28а, параграф 4 и член 96, параграф 4 от Условията за работа на другите служители не задължават институцията при определянето на максималния период на изплащане от Общностите на обезщетението за безработица да вземе предвид периодите, през които служителят е бил нает като служител със спомагателни функции.

(вж. точка 20)

2.      Когато на основание член 94, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд Съдът на публичната служба отхвърли молба за правна помощ, тъй като жалбата изглежда явно недопустима или явно неоснователна, все пак в производството по същество следва да се приложат разпоредбите на член 87, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник и по изключение — предвид материалното състояние на жалбоподателя и обстоятелството, че в случая оспорваното решение не е съобразено, без да са изложени основания за това, с дадените преди това от компетентната служба указания — администрацията да понесе наред с направените от нея съдебни разноски и всички съдебни разноски на жалбоподателя, включително евентуално направените от него във връзка с молбата за правна помощ.

(вж. точки 32 и 33)