Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

11. september 2007

Kohtuasi F-12/07

Elizabeth O’Connor

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Muud teenistujad – Ajutise teenistuja, abiteenistuja ja lepingulise töötaja järjestikused lepingud – Töötuskindlustushüvitise maksmise maksimaalne periood – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles E. O’Connor palub tühistada komisjoni 5. aprilli 2006. aasta otsus, millega määrati talle töötuskindlustushüvitise maksmise maksimaalseks perioodiks 11 kuud ja 25 päeva.

Otsus: Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud, kaasa arvatud tasuta õigusabi taotluse raames hageja kantud kohtukulud, välja komisjonilt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Ajutised teenistujad ja lepingulised töötajad – Töötuskindlustushüvitis – Maksimaalne maksmise periood

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 28a lõige 4, artikkel 70 ja artikli 96 lõige 4)

2.      Menetlus – Kohtukulud – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 87 lõige 3 esimene lõik ning artikli 94 lõige 3)

1.      Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõiget 4 ja artikli 96 lõiget 4, mis sätestavad maksimaalse perioodi, mille jooksul maksavad ühendused vastavalt endisele ajutisele teenistujale ja endisele lepingulisele töötajale töötuskindlustushüvitist, ei kohaldata endisele abiteenistujale, kes on kõnealuste teenistustingimuste artikli 70 kohaselt liitunud tema tööandjaks oleva institutsiooni kaudu kohustusliku riikliku sotsiaalkindlustusskeemiga, ning seega saab talle töötushüvitist maksta ainult viimati nimetatud skeemi alusel. Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõike 4 ja artikli 96 lõike 4 kohaselt ei pea seega institutsioon võtma ühenduste töötuskindlustushüvitise maksmise perioodi maksimaalse kestuse määramisel arvesse neid perioode, mil asjaomane teenistuja töötas abiteenistujana.

(vt punkt 20)

2.      Juhul kui Avaliku Teenistuse Kohus jätab Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 94 lõikes 3 sätestatud nõude kohaselt rahuldamata tasuta õigusabi taotluse põhjusel, et hagi näib olevat ilmselgelt vastuvõetamatu või ilmselgelt põhjendamatu, tuleb siiski kohaldada kohtuasja sisulise menetluse raames kodukorra artikli 87 lõike 3 esimest lõiku ning jätta erandkorras lisaks administratsiooni enda kuludele tema kanda ka kõik hageja kohtukulud, kaasa arvatud need, mis võisid hagejal tasuta õigusabi raames tekkida, võttes arvesse tema majanduslikku olukorda ja asjaolu, et käesolevas asjas ei vasta vaidlusalune otsus põhjendamatult nendele andmetele, mis pädev teenistus oli varem esitanud.

(vt punktid 32 ja 33)