Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

11 päivänä syyskuuta 2007

Asia F-12/07

Elizabeth O’Connor

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Muut toimihenkilöt – Peräkkäiset väliaikaisen toimihenkilön, ylimääräisen toimihenkilön ja sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimukset – Enimmäisjakso, jonka osalta työttömyyskorvausta voidaan myöntää – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Elizabeth O’Connor vaatii sen 5.4.2006 tehdyn komission päätöksen kumoamista, jossa hänen osaltaan työttömyyskorvauksen myöntämisen enimmäisjaksoksi on vahvistettu 11 kuukautta ja 25 päivää

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja hylätään muilta osin selvästi perusteettomana. Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, joita kantajalle on mahdollisesti aiheutunut hänen maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksensa yhteydessä.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt ja sopimussuhteiset toimihenkilöt – Työttömyyskorvaus – Korvauksen maksamista koskeva enimmäisjakso

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 4 kohta, 70 artikla ja 96 artiklan 4 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Kanne, joka jätetään tutkimatta siltä osin kuin tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja hylätään muilta osin selvästi perusteettomana

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta ja 94 artiklan 3 kohta)

1.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 4 kohdan ja 96 artiklan 4 kohdan säännöksiä, joissa säädetään enimmäisjaksosta, jonka aikana entinen väliaikainen toimihenkilö ja entinen sopimussuhteinen toimihenkilö voivat saada yhteisöiltä työttömyyskorvausta, ei sovelleta entiseen ylimääräiseen toimihenkilöön, jonka hänet palkannut toimielin on liittänyt kyseisten palvelussuhteen ehtojen 70 artiklan mukaisesti pakolliseen kansalliseen sairausvakuutusjärjestelmään ja joka voi siten saada työttömyyskorvausta ainoastaan viimeksi mainitun järjestelmän perusteella. Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 4 kohdan ja 96 artiklan 4 kohdan säännöksissä ei näin ollen velvoiteta toimielintä ottamaan huomioon yhteisöjen työttömyyskorvauksen maksamista koskevaa enimmäisjaksoa vahvistettaessa ajanjaksoja, jolloin toimihenkilö on palkattu ylimääräisenä toimihenkilönä.

(ks. 20 kohta)

2.      Kun virkamiestuomioistuin on hylännyt maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 3 kohdassa edellytetyllä tavalla sen vuoksi, että toimen, jota varten sitä on haettu, tutkittavaksi ottamisen edellytykset vaikuttavat selvästi puuttuvan tai että toimi vaikuttaa selvästi perusteettomalta, asian aineellista ratkaisua tehtäessä on kuitenkin sovellettava työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan säännöksiä ja poikkeuksellisesti velvoitettava hallinto paitsi vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, myös korvaamaan kaikki kantajan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, joita kantajalle on mahdollisesti aiheutunut hänen maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksensa yhteydessä, kun otetaan huomioon kantajan taloudellinen tilanne ja se, että kyseessä olevassa tapauksessa riidanalainen päätös oli ilman asiaa koskevia selityksiä ristiriidassa toimivaltaisen yksikön aikaisemmin antamien tietojen kanssa.

(ks. 32 ja 33 kohta)