Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 11 września 2007 r.

Sprawa F-12/07

Elizabeth O’Connor

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Inni pracownicy – Kolejne umowy członka personelu tymczasowego, personelu pomocniczego i pracownika kontraktowego – Maksymalny okres przyznawania zasiłku dla bezrobotnych – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której E. O’Connor żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustalającej maksymalny okres przyznawania jej zasiłku dla bezrobotnych na 11 miesięcy i 25 dni.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona w części jako oczywiście niedopuszczalna, a w części jako oczywiście bezzasadna. Komisja pokryje wszystkie koszty, w tym koszty, które skarżąca ewentualnie poniosła w ramach wniosku o pomocy prawnej w zakresie kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Członkowie personelu tymczasowego i pracownicy kontraktowi – Zasiłek dla bezrobotnych – Maksymalny okres wypłacania

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 28a ust. 4, art. 70, art. 96 ust. 4)

2.      Postępowanie – Koszty – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna

(regulamin Sądu, art. 87 § 3 akapit pierwszy, art. 94 § 3)

1.      Postanowienia art. 28a ust. 4 i art. 96 ust. 4 warunków zatrudnienia innych pracowników określające maksymalny okres, w którym, odpowiednio, były członek personelu tymczasowego i były pracownik kontraktowy mogą otrzymywać wypłacany przez Wspólnoty zasiłek dla bezrobotnych, nie mają zastosowania do byłego członka personelu pomocniczego, który zgodnie z art. 70 tych warunków zatrudnienia innych pracowników jest zgłoszony przez zatrudniającą go instytucję do krajowego ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego i tym samym zasiłek dla bezrobotnych może otrzymywać jedynie z tego ostatniego systemu. Artykuł 28a ust. 4 i art. 96 ust. 4 warunków zatrudnienia innych pracowników nie zobowiązują więc instytucji do uwzględnienia, w celu określenia maksymalnego okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych Wspólnot, okresów zatrudnienia pracownika w charakterze członka personelu pomocniczego.

(zob. pkt 20)

2.      W przypadku, gdy Sąd oddali wniosek o pomoc w zakresie kosztów postępowania zgodnie z art. 94 § 3 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji ze względu na to, że skarga wydaje się oczywiście niedopuszczalna lub oczywiście bezzasadna, może on mimo to w ramach postępowania co do istoty sprawy zastosować art. 87 § 3 akapit pierwszy regulaminu Sądu i wyjątkowo obciążyć administrację, poza jej własnymi kosztami, wszystkimi kosztami poniesionymi przez skarżącego, włącznie z kosztami poniesionymi ewentualnie w ramach wniosku o pomoc w zakresie kosztów postępowania, z uwagi na sytuację finansową skarżącego oraz okoliczność, że w danym przypadku sporna decyzja zaprzeczała, bez żadnych wyjaśnień, wskazówkom udzielonym wcześniej przez właściwe służby.

(zob. pkt 32, 33)