Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

25 септември 2007 година

Дело F-108/05

Alessandro Cavallaro

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 ЕA, с която г‑н Cavallaro иска по-конкретно отмяна на решението на органа по назначаването на Комисията от 10 август 2005 г., с което се отхвърля подадената от него на 25 май 2005 г. жалба по административен ред срещу решението на същия орган от 3 март 2005 г. за отказ да му се признае ползването на надбавка за експатриране

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Производство — Писмена защита по споровете между Общностите и техни служители

2.      Длъжностни лица — Служебно досие

(член 26 от Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условия за предоставяне

(член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица)

1.      Правилото за съгласуване между предварителната жалба по административен ред и жалбата по съдебен ред се прилага само за жалбоподателите. Не съществува нито правило, нито принцип, който да забранява на институциите ответници да формулират в своите писмени защити допълнителни доводи спрямо тези, които са мотивирали становището им в досъдебната фаза, и следователно да приложат към посочената защита документите, които биха служили за доказателствени средства в подкрепа на тези доводи.

(вж. точка 38)

2.      Административната цел на даден документ, включен в служебното досие на длъжностното лице по инициатива на същото, не се ограничава само до употребата, която длъжностното лице счита за уместна.

(вж. точка 39)

3.      Член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника трябва да се тълкува в смисъл, че при преназначаване на длъжностното лице посоченият в тази разпоредба референтен период изтича на датата на първоначалното встъпване в длъжност към Общностите.

(вж. точка 71)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 28 септември 1993 г., Magdalena Fernández/Комисия, T‑90/92, Recueil, стp. II‑971, точка 32