Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (esimene koda)

25. september 2007

Kohtuasi F‑108/05

Alessandro Cavallaro

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud tingimus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles A. Cavallaro palub eelkõige tühistada komisjoni ametisse nimetava asutuse 10. augusti 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema 25. mail 2005 esitatud kaebus nimetatud asutuse 3. märtsi 2005. aasta otsuse peale, millega keelduti talle maksmast kodumaalt lahkumise toetust.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Kostja vastus ühenduse ja tema teenistujate vahelistes vaidlustes

2.      Ametnikud – Isikutoimik

(Personalieeskirjad, artikkel 26)

3.      Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Saamise tingimused

(Personalieeskirjad, VII lisa artikli 4 lõike 1 punkt b)

1.      Eelneva halduskaebuse ja hagi vahelise vastavuse reeglit kohaldatakse ainult hagejate suhtes. Ei ole ühtegi reeglit ega põhimõtet, mis keelaks kostjaks oleval institutsioonil esitada kostja vastuses täiendavaid argumente võrreldes nendega, millega ta motiveeris oma seisukohta kohtueelses menetluses, ega keela tal seega lisada kõnealusele vastusele asjaomaste argumentide tõendamiseks dokumente.

(vt punkt 38)

2.      Ametniku isikutoimikusse tema initsiatiivil kantud dokumendi halduslik eesmärk ei ole piiratud vaid sellisel viisil kasutamisega, mida ametnik tarvilikuks peab.

(vt punkt 39)

3.      Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b peab tõlgendama nii, et selles sättes ette nähtud viiteperiood lõpeb ametniku üleviimise korral päeval, mil ta astub esmakordselt ühenduste teenistusse.

(vt punkt 71)

Viited:

28. september 1993, kohtuasi T‑90/92: Magdalena Fernández vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑971, punkt 32)