Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2007. gada 25. septembrī

Lieta F‑108/05

Alessandro      Cavallaro

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais nosacījums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, par Cavallaro lūgumu atcelt Komisijas iecēlējinstitūcijas 2005. gada 10. augusta lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība, kas 2005. gada 25. maijā iesniegta par tās pašas iestādes 2005. gada 3. marta lēmumu, ar kuru tā ir atteikusies viņam atzīt tiesības saņemt ekspatriācijas pabalstu

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Iebildumu raksts prāvās starp Kopienām un to darbiniekiem

2.      Ierēdņi – Personas lieta

(Civildienesta noteikumu 26. pants)

3.      Ierēdņi – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Piešķiršanas nosacījumi

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

1.      Noteikums par iepriekšējas administratīvas sūdzības un prasības savstarpēju atbilstību ir piemērojams tikai prasītājiem. Nepastāv neviens noteikums, ne arī kāds princips, kas aizliegtu atbildētājām iestādēm iebildumu rakstā iekļaut argumentus, kas papildina tos, ar kuriem bija pamatota to nostāja pirmstiesas stadijā, un tādējādi minētajam rakstam pievienot dokumentus, kas izmantojami par pierādījumiem šiem argumentiem.

(skat. 38. punktu)

2.      Dokumenta, kas kāda ierēdņa personas lietā ir iekļauts pēc viņa iniciatīvas, administratīvais mērķis nav tikt izmantotam tikai tādos veidos, ko ierēdnis uzskata par lietderīgiem.

(skat. 39. punktu)

3.      Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētais atskaites periods gadījumā, kad ierēdnis tiek atkārtoti iecelts amatā, beidzas dienā, kad viņš sākotnēji uzsāka pildīt amata pienākumus Kopienās.

(skat. 71. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 28. septembris, T‑90/92 MagdalenaFernández/Komisija, Recueil, II‑971. lpp., 32. punkts.