Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 25 września 2007 r.

Sprawa F‑108/05

Alessandro Cavallaro

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Warunki przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której A. Cavallaro żąda między innymi stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego Komisji z dnia 10 sierpnia 2005 r. oddalającej jego zażalenie złożone w dniu 25 maja 2005 r. na decyzję tego organu z dnia 3 marca 2005 r. odmawiającą przyznania mu dodatku zagranicznego.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Odpowiedź na skargę w sporze między Wspólnotami a ich pracownikami

2.      Urzędnicy – Akta osobowe

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 26)

3.      Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Warunki przyznania

(regulamin pracowniczy urzędników, załącznik VII, art. 4 ust. 1 lit. b))

1.      Zasada zgodności między uprzednim zażaleniem w drodze administracyjnej i skargą odnosi się jedynie do skarżących. Brak jest jakiejkolwiek normy czy zasady, które zabraniałyby pozwanym instytucjom przedstawiania w odpowiedzi na skargę dodatkowych twierdzeń w odniesieniu do tych, uzasadniających ich stanowisko na etapie poprzedzającym wniesienie skargi, i tym samym załączenia do tych odpowiedzi dokumentów, które mogą służyć jako środki dowodowe na poparcie tych twierdzeń.

(zob. pkt 38)

2.      Administracyjne przeznaczenie dokumentu przekazanego do akt osobowych urzędnika z jego inicjatywy nie ogranicza się jedynie do celów, które według niego są istotne.

(zob. pkt 39)

3.      Artykuł 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego należy rozumieć w ten sposób, że okres odniesienia, o którym mowa w tym przepisie, w przypadku ponownego zatrudnienia urzędnika wygasa w dniu pierwotnego podjęcia służby we Wspólnotach.

(zob. pkt 71)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑90/92 Magdalena Fernández przeciwko Komisji, 28 września 1993 r., Rec. str. II‑971, pkt 32