Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 25. septembra 2007

Vec F‑108/05

Alessandro Cavallaro

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Cavallaro navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Komisie z 10. augusta 2005, ktorým sa zamieta jeho sťažnosť z 25. mája 2005 podaná proti rozhodnutiu tohto orgánu z 3. marca 2005, ktorým sa mu odmieta priznanie príspevku na expatriáciu

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Vyjadrenie k žalobe v rámci konania medzi Spoločenstvami a ich zamestnancami

2.      Úradníci – Osobný spis

(Služobný poriadok úradníkov, článok 26)

3.      Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienky priznania

[Služobný poriadok úradníkov, príloha VII, článok 4 ods. 1 písm. b)]

1.      Pravidlo o zhode predchádzajúcej administratívnej sťažnosti so žalobou je uplatniteľné iba na žalobcov. Neexistuje žiadne pravidlo ani žiadna zásada, ktoré by žalovaným inštitúciám zakazovali vo vyjadrení k žalobe uviesť dodatočné argumenty k tým, ktoré odôvodňovali ich postoj vo fáze postupu pred začatím súdneho konania, a teda priložiť k uvedenému vyjadreniu dokumenty, ktoré by mohli slúžiť ako dôkazné prostriedky na podporu týchto tvrdení.

(pozri bod 38)

2.      Administratívny účel dokumentu zaradeného do osobného spisu úradníka na jeho podnet sa neobmedzuje iba na použitie, ktoré úradník považuje za vhodné.

(pozri bod 39)

3.      Článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku sa má vykladať v tom zmysle, že referenčné obdobie uvedené v tomto ustanovení v prípade preradenia úradníka zaniká ku dňu jeho pôvodného nástupu do služieb Spoločenstiev.

(pozri bod 71)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 28. septembra 1993, Magdalena Fernández/Komisia, T‑90/92, Zb. s. II‑971, bod 32