Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 25. septembra 2007

Zadeva F-108/05

Alessandro Cavallaro

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji iz člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Cavallaro predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe organa Komisije za imenovanja z dne 10. avgusta 2005 o zavrnitvi njegove pritožbe, vložene 25. maja 2005 zoper odločbo istega organa z dne 3. marca 2005, s katero mu je bila zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Odgovor na tožbo v sporih med Skupnostma in njunimi uslužbenci

2.      Uradniki – Osebni spis

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 26)

3.      Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji za dodelitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 4(1)(b))

1.      Pravilo skladnosti med predhodno upravno pritožbo in tožbo velja samo za tožeče stranke. Ne obstaja nobeno pravilo niti nobeno načelo, ki bi toženim institucijam prepovedovalo, da v odgovoru na tožbo navedejo dodatne argumente poleg tistih, s katerimi so obrazložile svoje stališče v predhodni fazi, in posledično priložijo k temu odgovoru dokumente, ki bi se uporabili kot dokazi v podporo tem argumentom.

(Glej točko 38.)

2.      Upravni cilj dokumenta, ki je bil v osebni spis uradnika vložen na njegovo pobudo, ni omejen samo na uporabo, ki se uradniku zdi koristna.

(Glej točko 39.)

3.      Člen 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom je treba razlagati tako, da se referenčno obdobje iz te določbe v primeru premestitve uradnika izteče na datum prvotnega začetka dela v Skupnostih.

(Glej točko 71.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 28. september 1993, Magdalena Fernández proti Komisiji, T‑90/92, Recueil, str. II‑971, točka 32.