Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

PERSONALDOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 25 september 2007

Mål F-108/05

Alessandro Cavallaro

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor som föreskrivs i artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA genom vilken Alessandro Cavallaro har yrkat, särskilt, ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten vid kommissionen den 10 augusti 2005 innebärande avslag på sökandens klagomål, som ingetts den 25 maj 2005, mot nämnda myndighets beslut av den 3 mars 2005 att inte bevilja sökanden utlandstillägg.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Svaromål i tvister mellan gemenskaperna och deras tjänstemän

2.      Tjänstemän – Personalakt

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 26)

3.      Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor för beviljande

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artikel 4.1 b)

1.      Principen att det föregående administrativa klagomålet skall överensstämma med ansökan är endast tillämplig på sökandena. Det är inte enligt några bestämmelser eller principer förbjudet för svarandeinstitutionerna att i svaromålet ange ytterligare argument utöver dem som legat till för deras ståndpunkt under det administrativa förfarandet, och följaktligen inte heller att till svaromålet bifoga ytterligare bevisning till stöd för dessa argument.

(se punkt 38)

2.      Det administrativa syftet med en handling som tillfogats tjänstemannens personalakt på dennes initiativ är inte begränsat till den användning som tjänstemannen anser lämplig.

(se punkt 39)

3.      Artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna skall tolkas så att den referensperiod som avses i denna bestämmelse, i de fall när tjänstemannens tjänsteplacering har ändrats, löper ut vid den tidpunkt då denne ursprungligen tillträdde tjänst vid gemenskaperna.

(se punkt 71)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 28 september 1993, Magdalena Fernández mot kommissionen, T‑90/92, REG 1993, s. II‑971, punkt 32