Language of document : ECLI:EU:F:2007:163

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 20. septembra 2007

Vec F‑111/06

Nikos Giannopoulos

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Žiadosť o nové zaradenie – Rovnosť zaobchádzania – Odborná prax – Povinnosť odôvodnenia – Nová skutočnosť – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou N. Giannopoulos navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Rady z 29. novembra 2005, ktorým sa zamieta jeho žiadosť podaná podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku smerujúca k získaniu nového zaradenia ako aj k poskytnutiu náhrady škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Opätovné začatie – Podmienka

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do vyššej platovej triedy v rámci služobného postupu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 2)

3.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do vyššej platovej triedy v rámci služobného postupu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 5 a článok 31 ods. 2)

4.      Úradníci – Prijímanie – Rozhodnutie o zaradení do platovej triedy – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý pododsek a článok 31)

5.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do vyššej platovej triedy v rámci služobného postupu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 1d ods. 1 a článok 31 ods. 2)

1.      Podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku síce každý úradník môže požiadať menovací orgán, aby vydal rozhodnutie v jeho veci, toto právo však neumožňuje úradníkovi, aby obišiel lehoty na podanie sťažnosti alebo žaloby stanovené v článkoch 90 a 91 tým, že prostredníctvom návrhu nepriamo spochybní predchádzajúce rozhodnutie, ktoré nenapadol v stanovenej lehote. Predloženie návrhu na preskúmanie takého rozhodnutia môže byť odôvodnené len existenciou nových podstatných skutočností.

To je prípad žiadosti úradníka smerujúcej k novému posúdeniu jeho platového zaradenia, ktoré sa vykonalo pri jeho menovaní, keď administratíva pred touto žiadosťou preskúmala jeho spis spolu so spismi iných úradníkov, ktorých zaradenie do platovej triedy sa tiež stalo konečným, na účel zmeniť ich zaradenie bez toho, aby túto informáciu oznámila dotknutej osobe. Táto okolnosť totiž v súlade so zásadou súdnej ochrany odôvodňuje skutočnosť, že Súd pre verejnú službu môže preskúmať dôvodnosť zamietnutia zmeniť zaradenie žalobcu do platovej triedy.

(pozri body 28 a 31)

2.      Výnimočná kvalifikácia umožňujúca uplatnenie článku 31 ods. 2 služobného poriadku sa nemá posudzovať s ohľadom na populáciu ako celok, ale vo vzťahu k priemernému profilu úspešných uchádzačov podobných výberových konaní, ktorí už predstavujú veľmi úzky výber z populácie, v súlade s požiadavkami článku 27 služobného poriadku.

Pokiaľ ide o dobu odbornej praxe novoprijatého úradníka zo samotnej okolnosti, že sa dotknutá osoba môže dovolávať viacerých rokov odbornej praxe, jej nemôže vyplývať právo byť vymenovaná do vyššej platovej triedy v rámci služobného postupu. Iba skutočnosť, že táto prax bola dlhšia ako minimálna doba požadovaná na účely prihlásenia sa do výberového konania, v ktorom bol úradník úspešným uchádzačom, nepostačuje na preukázanie výnimočnej povahy doby tejto praxe, ktorú je potrebné posúdiť vo vzťahu k dobe odbornej praxe iných úspešných uchádzačov výberových konaní organizovaných podľa porovnateľných výberových postupov. V každom prípade aj za predpokladu, že by sa doba odbornej praxe úradníka mala považovať za výnimočnú, nepriznáva mu toto posúdenie nárok na zaradenie do vyššej platovej triedy v rámci jeho služobného postupu. Aj keby novoprijatý úradník spĺňal všetky podmienky na uplatnenie článku 31 ods. 2 služobného poriadku na to, aby mohol byť zaradený do vyššej platovej triedy v rámci svojho služobného postupu, nemá však subjektívny nárok na takéto zaradenie. Toto posúdenie platí a fortiori pre úradníka, ktorý nespĺňa všetky kritéria preskúmavané menovacím orgánom v rámci jeho posúdenia týkajúceho sa prípadnej existencie výnimočnej kvalifikácie.

Pokiaľ ide o kvalitu odbornej praxe, nemá sa hodnotiť abstraktne, ale výlučne podľa požiadaviek pracovného miesta, ktoré bolo dotknutej osobe pridelené pri jej nástupe do služby.

(pozri body 57, 60 a 62 – 64)

Odkaz:

Súdny dvor: 29. júna 1994, Klinke/Súdny dvor, C‑298/93 P, Zb. s. I‑3009, bod 30

Súd prvého stupňa: 5. novembra 1997, Barnett/Komisia, T‑12/97, Zb. VS s. I‑A‑313, II‑863, bod 50; 6. júla 1999, Forvass/Komisia, T‑203/97, Zb. VS s. I‑A‑129, II‑705, bod 49; 11. júla 2002, Wasmeier/Komisia, T‑381/00, Zb. VS s. I‑A‑125, II‑677, body 56, 57, 65 a 125; 3. októbra 2002, Platte/Komisia, T‑6/02, Zb. VS s. I‑A‑189, II‑973, bod 38; 17. decembra 2003, Chawdhry/Komisia, T‑133/02, Zb. VS s. I‑A‑329, II‑1617, bod 102; 15. novembra 2005, Righini/Komisia, T‑145/04, Zb. VS s. I‑A‑349, II‑1547, bod 92; 15. marca 2006, Herbillon/Komisia, T‑411/03, Zb. VS s. I‑A-2-45, II‑A-2-193, bod 62; 15. marca 2006, Valero Jordana/Komisia, T-429/03, Zb. VS s. I‑A-2-51, II‑A-2-217, body 89 a 91; 10. mája 2006, R/Komisia, T‑331/04, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 72 a 74

Súd pre verejnú službu: 26. apríla 2006, Falcione/Komisia, F‑16/05, Zb. VS s. I‑A-1-3, II‑A-1-7, body 55 a 56

3.      Účelom možnosti zaradiť výnimočne kvalifikovaného uchádzača v európskej verejnej službe do vyššej platovej triedy v rámci služobného postupu z dôvodu existencie osobitných potrieb služby je umožniť dotknutej inštitúcii ako zamestnávateľovi získať služby osoby, o ktorú by sa v kontexte pracovného trhu mohli uchádzať viacerí potenciálni zamestnávatelia, a teda by mohla uniknúť inštitúcii. V každom prípade článok 31 ods. 2 služobného poriadku ukladá porovnanie kvalifikácie dotknutej osoby s požiadavkami miesta, na ktoré bola pridelená pri jej prijatí.

Za týchto podmienok môže ísť v prípade novoprijatého úradníka o neprihliadnutie na osobitné potreby služby inštitúciou len vtedy, ak oznámenie o výberovom konaní, ktorého je úspešným uchádzačom, oznámenie o voľnom pracovnom mieste týkajúce sa jeho prvého pracovného miesta alebo povaha úloh, ktoré skutočne vykonával v rámci tohto pracovného miesta, zahŕňali prvky svedčiace v prospech jeho zaradenia do vyššej platovej triedy v rámci jeho služobného postupu.

V tejto súvislosti zvýšená potreba špecializovaných úradníkov, ktorá v danom okamihu existovala v oblasti pôsobnosti novoprijatého úradníka v rámci jeho inštitúcie, neumožňuje sama o sebe dospieť k záveru, že táto inštitúcia narazila na osobitné ťažkosti pri prijímaní zamestnancov spôsobilých vykonávať predmetné úlohy.

(pozri body 67 – 69 a 71)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 26. októbra 2004, Brendel/Komisia, T‑55/03, Zb. VS s. I‑A‑311, II‑1437, bod 112; R/Komisia, už citovaný, body 36 a 39

4.      Aj keď je z dôvodu povinnosti riadnej správy vecí verejných poľutovaniahodné, že administratíva nepovažovala za potrebné informovať úradníka o skutočnosti, že jeho zaradenie do platovej triedy bolo predmetom preskúmania príslušnými službami na účely prípadného preradenia do vyššej platovej triedy v rámci služobného postupu, táto okolnosť nepredstavuje porušenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktoré odmieta preskúmanie požadované dotknutou osobou, keď toto rozhodnutie jednoznačne uvádza kritéria a indície, o ktoré sa uvedený orgán opieral pri hodnotení výnimočnej povahy vzdelania a odbornej praxe žalobcu. Vzhľadom na širokú mieru voľnej úvahy menovacieho orgánu môže takéto odôvodnenie žalobcovi umožniť oboznámiť sa s konkrétnymi a relevantnými dôvodmi, o ktoré sa tento orgán opieral, keď odmietol jeho zaradenie do vyššej platovej triedy. Na to, aby sa splnila povinnosť odôvodnenia sa nevyžaduje, aby menovací orgán navyše upresnil druh vzdelania a dobu odbornej praxe potrebnej na priznanie vyššej platovej triedy požadovanej žalobcom, keďže sa každý prípad posudzuje jednotlivo.

(pozri bod 84)

5.      Hodnotenie výnimočnej kvalifikácie úradníka na účely jeho zaradenia do platovej triedy sa nemôže vykonať abstraktne, ale musí sa uskutočniť so zreteľom na pracovné miesto, na ktoré bol prijatý. Súd Spoločenstva nemôže posúdiť žalobný dôvod založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania tým, že pristúpi k podrobnému hodnoteniu kvalifikácie porovnateľných uchádzačov, čo by mohlo viesť k tomu, že by nahradil menovací orgán nezohľadnením širokej miery voľnej úvahy, ktorou tento orgán disponuje. Okrem toho povaha posudzovania každého prípadu jednotlivo v súlade s článkom 31 ods. 2 služobného poriadku bráni v zásade tomu, aby sa úradník mohol účinne odvolať na porušenie tejto zásady.

(pozri body 94 a 95)

Odkaz na:

Súd prvého stupňa: Chawdhry/Komisia, už citovaný, bod 102; Brendel/Komisia, už citovaný, bod 129; R/Komisia, už citovaný, bod 104