Language of document :

Žaloba podaná dne 9. listopadu 2009 - Nikolchov v. Komise

(Věc F-94/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vladimir Nikolchov (Brusel, Belgie) (zástupce: B. Lemal, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 29. července 2009, kterým bylo zamítnuto přiznat žalobci denní příspěvky poté, co byl přijat jakožto úředník ve zkušební době dne 16. ledna 2009

Návrhová žádání žalobce

rozhodnout, že tato žaloba je po formální stránce přípustná;

rozhodnout, že došlo k porušení přílohy VII a článku 10 přílohy VII služebního řádu a rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2004 o přijetí obecných prováděcích ustanovení k čl. 7 odst. 3;

v důsledku toho, nařídit zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (č. R/9/09) ze dne 29. července 2009, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce, kterou požadoval přiznání denních příspěvků na základě svého druhého nástupu do služebního poměru v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) druhou odrážkou přílohy VII služebního řádu;

nařídit žalované, aby zaplatila žalobci nevyplacené denní příspěvky ve výši 10 979,43 eur nebo v jakékoliv jiné výši, kterou Soud určí, včetně úroků z prodlení ode dne předložení stížnosti do zaplacení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________