Language of document :

9. novembril 2009. aastal esitatud hagi - Nikolchov versus komisjon

(Kohtuasi F-94/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vladimir Nikolchov (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat B. Lemal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 29.juuli 20909. aasta otsus, millega keelduti hagejale maksmast päevarahasid pärast seda, kui ta oli tööle võetud katseajal viibiva ametnikuna.

Hageja nõuded

Tunnistada käesolev hagi vormi poolest vastuvõetavaks;

tuvastada, et rikuti personalieeskirjade VII lisa, personalieeskirjade VII lisa artiklit 10 ja komisjoni 15. aprilli 2004. aasta otsust, millega kehtestati artikli 7 lõike 3 kohaldamise üldised rakenduseeskirjad;

sellest tulenevalt tühistada ametisse nimetava asutuse 29. juuli 2009. aasta otsus (nr R/9/09), millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, milles ta palus päevarahasid oma teise ametisse asumise alusel, vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõike 2 punkti b teisele taandele;

mõista kostjalt hageja kasuks välja maksmata jäänud päevarahad summas 10 979,43 eurot või mis tahes muu Üldkohtu poolt määratud summa, millele lisandub viivis alates kaebuse esitamise kuupäevast kuni täieliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________