Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2009 r. - Nikolchov przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vladimir Nikolchov (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: B. Lemal, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 29 lipca 2009 r. odmawiającej przyznania dodatków dziennych skarżącemu w następstwie powołania go na urzędnika w okresie próbnym w dniu 16 stycznia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna;

stwierdzenie, iż nastąpiło naruszenie załącznika VII regulaminu pracowniczego i art. 10 załącznika VII regulaminu pracowniczego oraz decyzji Komisji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących stosowania art. 7 ust. 3;

w konsekwencji, stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego (nr R/9/09) z dnia 29 lipca 2009 r., w której odrzucono zażalenie skarżącego mające na celu przyznanie mu dodatków dziennych z uwagi na ponowne zatrudnienie w zgodzie z art. 10 ust. 2 lit. b) tiret drugie załącznika VII regulaminu pracowniczego;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu dotychczas niezapłaconych dodatków dziennych wynoszących 10979,43 EUR lub innej kwoty podlegającej ustaleniu przez Sąd wraz z odsetkami za zwłokę za okres od dnia złożenia zażalenia do dnia dokonania zapłaty,

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________