Language of document :

Žaloba podaná 9. novembra 2009 - Nikolchov/Komisia

(vec F-94/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vladimir Nikolchov (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Lemal, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 29. júla 2009, ktorým bolo žalobcovi zamietnuté priznanie diét za kalendárny deň po jeho zamestnaní ako úradníka stážistu 16. januára 2009

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú z hľadiska formy,

určiť, že došlo k porušeniu prílohy VII služobného poriadku, článku 10 prílohy VII služobného poriadku a rozhodnutia Komisie z 15. apríla 2004 o všeobecných ustanoveniach na vykonávanie článku 7 ods. 3,

v dôsledku toho nariadiť zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu (č. R/9/09) z 29. júla 2009, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu, v ktorej žiadal priznanie diét za kalendárny deň na základe jeho druhého nástupu do funkcie v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) druhou zarážkou prílohy VII služobného poriadku,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi vyplatila doposiaľ nevyplatené diéty za kalendárny deň vo výške 10 979,43 eura alebo akúkoľvek inú sumu, ktorú určí Súd pre verejnú službu, spolu s úrokmi z omeškania odo dňa podania sťažnosti až do zaplatenia,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________