Language of document :

Tožba, vložena 9. novembra 2009 - Nikolchov proti Komisiji

(Zadeva F-94/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vladimir Nikolchov (Bruselj, Belgija) (zastopnik: B. Lemal, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 29. julija 2009, s katero je bila zavrnjena dodelitev hranarine tožeči stranki po njeni zaposlitvi kot uradnik na poskusnem delu 16. januarja 2009.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je ta tožba formalno dopustna;

ugotovi naj se, da je bila kršena priloga VII h Kadrovskim predpisom in člen 10 te priloge ter odločba Komisije z dne 15. aprila 2004 o sprejetju splošnih izvedbenih določb v zvezi z uporabo člena 7(3);

posledično naj se razglasi ničnost odločbe OPI (št. R/9/09) z dne 29. julija 2009, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, s katero je zahtevala dodelitev hranarine na podlagi drugega nastopa funkcije v skladu s členom 10(2)(b), druga alinea, priloge VII h Kadrovskim predpisom;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki izplača neplačane hranarine v višini 10.979,43 EUR ali drug znesek, ki ga določi Splošno sodišče, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od vložitve pritožbe do plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________